Awaria telefonu w Biurze Senatorskim

Sza­nowni Pań­stwo, z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, iż z powodu nie­za­leż­nej od nas awa­rii...

19th paź

Stanowisko Europejskiej Partii Ludowej w ZPRE na temat sytuacji na Białorusi

Z mojej ini­cja­tywy EPP/CD — naj­więk­sza grupa poli­tyczna w Zgro­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady...

31st mar

Zimowa sesja ZPRE

W dniach 24–28 stycz­nia br. wzią­łem udział w zimo­wej sesji Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego...

12th lut

Pomoc dla dotkniętych lockdownem Morawieckiego

30th lis

Słabnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Nasze rela­cje z Radą Europy-kluczową insty­tu­cją dzia­ła­jącą w zakre­sie obrony praw czło­wieka,...

10th lis

Oświadczenie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

W zeszłym tygo­dniu prze­by­wa­łem w Paryżu. Wizyta miała cha­rak­ter służ­bowy. W ramach...

12th mar
Oświadczenie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Zimowa Sesja w Radzie Europy

W dniach 27 –31 stycz­nia odbyła się zimowa sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego Rady...

03rd lut

Kongres EPL w Zagrzebiu

20–21 listo­pada w Zagrze­biu miał miej­sce kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem...

21st lis

Zaświadczenie o wyborze na senatora

25 paź­dzier­nika, wraz z innymi nowo wybra­nymi sena­to­rami ode­bra­łem z rąk Prze­wod­ni­czą­cego...

30th paź

Chcą zamknąć usta Warszawie

Woje­woda Mazo­wiecki, czło­nek Prawo i Spra­wie­dli­wość, unie­waż­nił uchwalę o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum w...

13th mar
Pages:123»