Chcą zamknąć usta Warszawie

Woje­woda Mazo­wiecki, czło­nek Prawo i Spra­wie­dli­wość, unie­waż­nił uchwalę o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum w...

13th Mar

Donald Tusk wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej

Donald Tusk został wybrany na kolejną, drugą, 2,5-roczną kaden­cję prze­wod­ni­czą­cego Rady Euro­pej­skiej....

09th Mar

PIS militaryzuje Parlament

Przy­go­to­wa­nia wła­dzy do roz­mów z oby­wa­te­lami i opo­zy­cją. Nigdy od prze­łomu roku...

19th Gru

Wybory na Białorusi

Na początku wrze­śnia w ramach Zgro­ma­dze­nia Ogól­nego Rady Europy Sena­tor był obser­wa­to­rem...

10th Wrz

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Try­bu­nale Kon­sty­tu­cyj­nym cie­kawy wykład Adama Zamoy­skiego na temat postrze­ga­nia sytu­acji Pol­ski...

03rd Maj

II Sesja Plenarna Rady Europy w Strasburgu

W dniach 18–22 kwiet­nia 2016 roku odbyła się II. Sesja Ple­narna Zgro­ma­dze­nia...

19th Kwi

Legia Honorowa dla Senatora Pocieja

Amba­sa­dor Fran­cji w Pol­sce Pierre Buh­ler zor­ga­ni­zo­wał 18 wrze­śnia 2015 r. w...

19th Wrz

Welconomy 2015

W dniach 2–3 marca sena­tor wziął udział w XXII edy­cji Forum Gospo­dar­czego...

23rd Mar

Zamach terrorystyczny we Francji — list do Ambasadora

Na początku stycz­nia Fran­cję dotknęła ogromna tra­ge­dia. W wyniku dzia­łań islam­skich ter­ro­ry­stów...

03rd Lut

Maszt Wolności w Warszawie

W dniu 10 listo­pada 2014 roku, w przed­dzień 96. rocz­nicy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści...

10th Lis
Pages:12»