Rada EPP w Lizbonie

W dniach 17–18 listo­pa­da uczest­ni­czy­łem w Zjeź­dzie Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Lizbonie....

24th lis

Stanowisko Europejskiej Partii Ludowej w ZPRE na temat sytuacji na Białorusi

Z mojej ini­cja­ty­wy EPP/CD — naj­więk­sza gru­pa poli­tycz­na w Zgro­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady...

31st mar

Zimowa sesja ZPRE

W dniach 24–28 stycz­nia br. wzią­łem udział w zimo­wej sesji Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go...

12th lut

Pomoc dla dotkniętych lockdownem Morawieckiego

30th lis

Słabnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Nasze rela­cje z Radą Euro­py-klu­czo­wą insty­tu­cją dzia­ła­ją­cą w zakre­sie obro­ny praw czło­wie­ka,...

10th lis

Zimowa Sesja w Radzie Europy

W dniach 27 ‑31 stycz­nia odby­ła się zimo­wa sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady...

03rd lut

Kongres EPL w Zagrzebiu

20–21 listo­pa­da w Zagrze­biu miał miej­sce kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem...

21st lis

Zaświadczenie o wyborze na senatora

25 paź­dzier­ni­ka, wraz z inny­mi nowo wybra­ny­mi sena­to­ra­mi ode­bra­łem z rąk Prze­wod­ni­czą­ce­go...

30th paź

Chcą zamknąć usta Warszawie

Woje­wo­da Mazo­wiec­ki, czło­nek Pra­wo i Spra­wie­dli­wość, unie­waż­nił uchwa­lę o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum w...

13th mar

Donald Tusk wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej

Donald Tusk został wybra­ny na kolej­ną, dru­gą, 2,5‑roczną kaden­cję prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Euro­pej­skiej....

09th mar
Pages:123»