Donald Tusk wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej

Donald Tusk został wybrany na kolejną, drugą, 2,5-roczną kaden­cję prze­wod­ni­czą­cego Rady Euro­pej­skiej....

09th mar

PIS militaryzuje Parlament

Przy­go­to­wa­nia wła­dzy do roz­mów z oby­wa­te­lami i opo­zy­cją. Nigdy od prze­łomu roku...

19th gru

Wybory na Białorusi

Na początku wrze­śnia w ramach Zgro­ma­dze­nia Ogól­nego Rady Europy Sena­tor był obser­wa­to­rem...

10th wrz

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Try­bu­nale Kon­sty­tu­cyj­nym cie­kawy wykład Adama Zamoy­skiego na temat postrze­ga­nia sytu­acji Pol­ski...

03rd maj

II Sesja Plenarna Rady Europy w Strasburgu

W dniach 18–22 kwiet­nia 2016 roku odbyła się II. Sesja Ple­narna Zgro­ma­dze­nia...

19th kw.

Legia Honorowa dla Senatora Pocieja

Amba­sa­dor Fran­cji w Pol­sce Pierre Buh­ler zor­ga­ni­zo­wał 18 wrze­śnia 2015 r. w...

19th wrz

Welconomy 2015

W dniach 2–3 marca sena­tor wziął udział w XXII edy­cji Forum Gospo­dar­czego...

23rd mar

Zamach terrorystyczny we Francji — list do Ambasadora

Na początku stycz­nia Fran­cję dotknęła ogromna tra­ge­dia. W wyniku dzia­łań islam­skich ter­ro­ry­stów...

03rd lut

Maszt Wolności w Warszawie

W dniu 10 listo­pada 2014 roku, w przed­dzień 96. rocz­nicy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści...

10th lis

Nasze pierwsze 10 lat w UE

Już 1 maja obcho­dzić będziemy 10. rocz­nicę przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej....

01st maj
Pages:«123»