Pomoc dla dotkniętych lockdownem Morawieckiego

30th lis

Słabnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Nasze rela­cje z Radą Euro­py-klu­czo­wą insty­tu­cją dzia­ła­ją­cą w zakre­sie obro­ny praw czło­wie­ka,...

10th lis

Zimowa Sesja w Radzie Europy

W dniach 27 ‑31 stycz­nia odby­ła się zimo­wa sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady...

03rd lut

Kongres EPL w Zagrzebiu

20–21 listo­pa­da w Zagrze­biu miał miej­sce kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem...

21st lis

Zaświadczenie o wyborze na senatora

25 paź­dzier­ni­ka, wraz z inny­mi nowo wybra­ny­mi sena­to­ra­mi ode­bra­łem z rąk Prze­wod­ni­czą­ce­go...

30th paź

Chcą zamknąć usta Warszawie

Woje­wo­da Mazo­wiec­ki, czło­nek Pra­wo i Spra­wie­dli­wość, unie­waż­nił uchwa­lę o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum w...

13th mar

Donald Tusk wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej

Donald Tusk został wybra­ny na kolej­ną, dru­gą, 2,5‑roczną kaden­cję prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Euro­pej­skiej....

09th mar

PIS militaryzuje Parlament

Przy­go­to­wa­nia wła­dzy do roz­mów z oby­wa­te­la­mi i opo­zy­cją. Nigdy od prze­ło­mu roku...

19th gru

Wybory na Białorusi

Na począt­ku wrze­śnia w ramach Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Rady Euro­py Sena­tor był obser­wa­to­rem wybo­rów...

10th wrz

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Try­bu­na­le Kon­sty­tu­cyj­nym cie­ka­wy wykład Ada­ma Zamoy­skie­go na temat postrze­ga­nia sytu­acji Pol­ski w...

03rd maj
Pages:«123»