Nasze pierwsze 10 lat w UE

Już 1 maja obcho­dzić będziemy 10. rocz­nicę przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej....

01st Maj

Nasza drużyna PO do PE 2014

Pod­czas piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji Plat­formy Oby­wa­tel­skiej RP Mazow­sze zapre­zen­to­wani zostali kan­dy­daci do Par­la­mentu...

11th Kwi

Ośrodek “Solec” — Interwencja

W ogło­szo­nym nie­dawno pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego dla rejonu Powi­śla zostały zawarte wyjąt­kowo...

04th Kwi
Pages:«12