II Sesja Plenarna Rady Europy w Strasburgu

W dniach 18–22 kwiet­nia 2016 roku odby­ła się II. Sesja Ple­nar­na Zgromadzenia...

19th kwi

Legia Honorowa dla Senatora Pocieja

Amba­sa­dor Fran­cji w Pol­sce Pier­re Buh­ler zor­ga­ni­zo­wał 18 wrze­śnia 2015 r. w...

19th wrz

Welconomy 2015

W dniach 2–3 mar­ca sena­tor wziął udział w XXII edy­cji Forum Gospo­dar­cze­go...

23rd mar

Zamach terrorystyczny we Francji — list do Ambasadora

Na począt­ku stycz­nia Fran­cję dotknę­ła ogrom­na tra­ge­dia. W wyni­ku dzia­łań islam­skich ter­ro­ry­stów...

03rd lut

Maszt Wolności w Warszawie

W dniu 10 listo­pa­da 2014 roku, w przed­dzień 96. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści...

10th lis

Nasze pierwsze 10 lat w UE

Już 1 maja obcho­dzić będzie­my 10. rocz­ni­cę przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej....

01st maj

Nasza drużyna PO do PE 2014

Podczas piątkowej konferencji Platformy Obywatelskiej RP Mazowsze zaprezentowani zostali kandydaci do Parlamentu...

11th kwi

Ośrodek “Solec” — Interwencja

W ogło­szo­nym nie­daw­no pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla rejo­nu Powi­śla zosta­ły zawar­te wyjąt­ko­wo...

04th kwi
Pages:«123