Koncert Poznańskich Słowików w Warszawie

22 wrze­śnia w Okęc­kiej Sali Wido­wi­sko­wej z oka­zji 80. rocz­nicy roz­po­czę­cia II...

23rd wrz

Orzeł Biały — nasza duma” — termin odbioru prac

W związku z licz­nymi zapy­ta­niami posta­no­wi­łem przy­spie­szyć podany w regu­la­mi­nie kon­kursu “Orzeł...

22nd maj

Ustawa reprywatyzacyjna — blokujemy przejęcia szkół i przedszkoli

Chcąc upo­rząd­ko­wać sprawy zwią­zane ze skut­kami tzw. dekretu Bie­ruta w War­sza­wie sena­tor...

08th cze

Ustawa krajobrazowa podpisana :)

W dniu 15 maja 2015 roku Pre­zy­dent Bro­ni­sław Komo­row­ski pod­pi­sał tzw. „ustawę...

15th maj

Odsłonięcie tablicy Ireny Sendlerowej

Uro­czy­ste odsło­nię­cie tablicy odbyło się na war­szaw­skiej Woli. To tutaj, w domu...

08th maj

Poprawka Pocieja — Senat za 600 milionami dla Warszawy

Roz­mowa z sena­to­rem Alek­san­drem Pocie­jem, współ­ini­cja­to­rem z sena­to­rem Mar­kiem Borow­skim pro­jektu ustawy...

04th paź