Prezydent Macron w polskim Senacie

03.02.2020 w Sena­cie RP odbyło się spo­tka­nie z Pre­zy­den­tem Repu­bliki Fran­cu­skiej Emma­nu­elem...

04th lut

Wystąpienie z okazji 70-lecia Rady Europy

Wystą­pie­nie z oka­zji 70-lecia Rady Europy.

04th paź

Musimy stworzyć jednolite standardy dla instytucji RPO

Moje wystą­pie­nie na Radzie Europy w ramach debaty na temat potrzeby stwo­rze­nia...

04th paź

70-lecie Rady Europy

Spo­tka­nie z pre­zy­den­tem Fran­cji Emma­nu­elem Macro­nem z oka­zji 70-lecia Rady Europy. Po...

02nd paź

Delegacja Senackiej Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej

W dniach 9–11 lipca 2013r. odbyła się wizyta człon­ków dele­ga­cji Grupy Przy­jaźni...

15th lip