Petycje a działalność KPCzPiP

Roz­pa­try­wa­nie pety­cji oby­wa­tel­skich to istot­ny ele­ment dzia­łal­no­ści Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i...

29th lip

11 posiedzenie Senatu RP

Za nami kil­ku­dnio­we posie­dze­nie Sena­tu. Przy­ję­li­śmy 7 ustaw, w tym wzbu­dza­ją­cą wie­le...

04th cze

Wystąpienie na kongresie EPL w Zagrzebiu

Wystą­pie­nie na kon­gre­sie EPL w Zagrzebiu

22nd lis

Inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji

W dniach 12–13 listo­pa­da odby­ło się inau­gu­ra­cyj­ne posie­dze­nie Sena­tu X kaden­cji. Zosta­ły...

14th lis