Inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji

W dniach 12–13 listo­pa­da odby­ło się inau­gu­ra­cyj­ne posie­dze­nie Sena­tu X kaden­cji. Zosta­ły...

14th lis