Nasze pierwsze 10 lat w UE

On maj 1, 2013 by Redaktor

logologo-400x270

Już 1 maja obcho­dzić będziemy 10. rocz­nicę przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej. Chcąc zachę­cić Pola­ków do wspól­nego świę­to­wa­nia, Mini­ster­stwo Infra­struk­tury i Roz­woju wraz z licz­nymi part­ne­rami z całej Pol­ski (m.in. Urzę­dami Mar­szał­kow­skimi, insty­tu­cjami wdra­ża­ją­cymi fun­du­sze unijne, bene­fi­cjen­tami oraz Tele­wi­zją Pol­ską) prze­pro­wa­dzi sze­reg dzia­łań, które pod­su­mują ostat­nie 10 lat roz­woju naszego kraju i zapre­zen­tują skalę zmian, jakie nastą­piły w naszym kraju dzięki wyko­rzy­sta­niu Fun­du­szy Europejskich.

Głów­nymi ele­men­tami obcho­dów są:

  • Dni Otwarte Fun­du­szy Euro­pej­skich, które odbędą się w całej Pol­sce w dniach od 1 do 11 maja. Bene­fi­cjenci otwo­rzą wtedy swoje pro­jekty bez­płat­nie, ze zniżką lub zapew­nią dodat­kowe atrak­cyjne aktyw­no­ści, jak np. umoż­li­wie­nie zwie­dze­nia nie­do­stęp­nych na co dzień miejsc, typu: hale pro­duk­cyjne, kulisy teatru  itp.
  • akcja pro­mo­cyjna na ante­nach Tele­wi­zji Pol­skiej oraz w mediach part­ner­skich, w ramach któ­rej zosta­nie wyemi­to­wa­nych m.in. kil­ka­na­ście rodza­jów audy­cji, prze­pro­wa­dzone będą kon­kursy dla widzów itp.
  • wyda­rze­nia ple­ne­rowe, które zostaną zor­ga­ni­zo­wane 1 maja w 16 woje­wódz­twach naszego kraju.

We wszyst­kich atrak­cjach orga­ni­zo­wa­nych przez bene­fi­cjen­tów w ramach Dni Otwar­tych Fun­du­szy Euro­pej­skich można wziąć udział. Wystar­czy sko­rzy­stać z wyszu­ki­warki atrak­cji. Zachę­camy do korzy­sta­nia z licz­nych atrak­cji przy­go­to­wa­nych w ramach Dni Otwar­tych, do udziału w impre­zach ple­ne­ro­wych oraz oglą­da­nia pro­gra­mów telewizyjnych!