Nasze pierwsze 10 lat w UE

On 1 maja, 2013 by Redaktor M

logologo-400x270

Już 1 maja obcho­dzić będzie­my 10. rocz­ni­cę przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej. Chcąc zachę­cić Pola­ków do wspól­ne­go świę­to­wa­nia, Mini­ster­stwo Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju wraz z licz­ny­mi part­ne­ra­mi z całej Pol­ski (m.in. Urzę­da­mi Mar­szał­kow­ski­mi, insty­tu­cja­mi wdra­ża­ją­cy­mi fun­du­sze unij­ne, bene­fi­cjen­ta­mi oraz Tele­wi­zją Pol­ską) prze­pro­wa­dzi sze­reg dzia­łań, któ­re pod­su­mu­ją ostat­nie 10 lat roz­wo­ju nasze­go kra­ju i zapre­zen­tu­ją ska­lę zmian, jakie nastą­pi­ły w naszym kra­ju dzię­ki wyko­rzy­sta­niu Fun­du­szy Europejskich.

Głów­ny­mi ele­men­ta­mi obcho­dów są:

  • Dni Otwar­te Fun­du­szy Euro­pej­skich, któ­re odbę­dą się w całej Pol­sce w dniach od 1 do 11 maja. Bene­fi­cjen­ci otwo­rzą wte­dy swo­je pro­jek­ty bez­płat­nie, ze zniż­ką lub zapew­nią dodat­ko­we atrak­cyj­ne aktyw­no­ści, jak np. umoż­li­wie­nie zwie­dze­nia nie­do­stęp­nych na co dzień miejsc, typu: hale pro­duk­cyj­ne, kuli­sy teatru  itp.
  • akcja pro­mo­cyj­na na ante­nach Tele­wi­zji Pol­skiej oraz w mediach part­ner­skich, w ramach któ­rej zosta­nie wyemi­to­wa­nych m.in. kil­ka­na­ście rodza­jów audy­cji, prze­pro­wa­dzo­ne będą kon­kur­sy dla widzów itp.
  • wyda­rze­nia ple­ne­ro­we, któ­re zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne 1 maja w 16 woje­wódz­twach nasze­go kraju.

We wszyst­kich atrak­cjach orga­ni­zo­wa­nych przez bene­fi­cjen­tów w ramach Dni Otwar­tych Fun­du­szy Euro­pej­skich moż­na wziąć udział. Wystar­czy sko­rzy­stać z wyszu­ki­war­ki atrak­cji. Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z licz­nych atrak­cji przy­go­to­wa­nych w ramach Dni Otwar­tych, do udzia­łu w impre­zach ple­ne­ro­wych oraz oglą­da­nia pro­gra­mów telewizyjnych!