Zamach terrorystyczny we Francji — list do Ambasadora

On 3 lutego, 2015 by Redaktor M

list do amb fr

Na począt­ku stycz­nia Fran­cję dotknę­ła ogrom­na tra­ge­dia. W wyni­ku dzia­łań islam­skich ter­ro­ry­stów zgi­nę­li nie­win­ni ludzie.
Zamach na redak­cję saty­rycz­ne­go “Char­lie Heb­do” był bru­tal­nym ata­kiem na wol­ność pra­sy, a co za tym idzie na wol­ność sło­wa, któ­ra jest fun­da­men­tal­ną war­to­ścią demokracji.
Ludzie poli­ty­ki i kul­tu­ry w moc­nych sło­wach potę­pi­li ten akt ter­ro­ru, a cały świat soli­dar­nie powta­rzał ‘Je suis Charlie’.
W obli­czu tak ogrom­nej tra­ge­dii, jak milio­ny ludzi, przy­łą­czy­łem się do napły­wa­ją­cych do Fran­cji z całe­go świa­ta kon­do­len­cji oraz wyra­zów wsparcia.