Zamach terrorystyczny we Francji — list do Ambasadora

On luty 3, 2015 by Redaktor

list do amb fr

Na początku stycz­nia Fran­cję dotknęła ogromna tra­ge­dia. W wyniku dzia­łań islam­skich ter­ro­ry­stów zgi­nęli nie­winni ludzie.
Zamach na redak­cję saty­rycz­nego “Char­lie Hebdo” był bru­tal­nym ata­kiem na wol­ność prasy, a co za tym idzie na wol­ność słowa, która jest fun­da­men­talną war­to­ścią demo­kra­cji.
Ludzie poli­tyki i kul­tury w moc­nych sło­wach potę­pili ten akt ter­roru, a cały świat soli­dar­nie powta­rzał ‘Je suis Char­lie’.
W obli­czu tak ogrom­nej tra­ge­dii, jak miliony ludzi, przy­łą­czy­łem się do napły­wa­ją­cych do Fran­cji z całego świata kon­do­len­cji oraz wyra­zów wsparcia.