Welconomy 2015

On marzec 23, 2015 by Redaktor

W dniach 2–3 marca sena­tor wziął udział w XXII edy­cji Forum Gospo­dar­czego w Toru­niu.
“Inte­gra­cja i Współ­praca — Inno­wa­cyj­ność” były tema­tem prze­wod­nim Welco­nomy Toruń.
Inau­gu­ra­cyjną Sesję Ple­narną tego­rocz­nej edy­cji popro­wa­dził prof. Jerzy Buzek, pod­czas któ­rej dys­ku­to­wano na temat nowo­cze­snych roz­wią­zań w gospo­darce.
Pre­zesi klu­czo­wych spółek peł­nili funk­cje pre­le­gen­tów.
W ciągu dwóch dni odbyło się kil­ka­dzie­siat spo­tkań i paneli dys­ku­syj­nych, na któ­rych wypo­wia­dali się przed­się­biorcy, eko­no­mi­ści oraz poli­tycy. Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji sku­piono się przede wszyst­kim na inno­wa­cyj­no­ści oraz kon­ku­ren­cyj­no­ści pol­skiej gospo­darki, a także zagad­nie­niach roz­woju gospo­dar­czego poszcze­gól­nych regionów.t2