Legia Honorowa dla Senatora Pocieja

On wrzesień 19, 2015 by Redaktor

Amba­sa­dor Fran­cji w Pol­sce Pierre Buh­ler zor­ga­ni­zo­wał 18 wrze­śnia 2015 r. w swo­jej rezy­den­cji uro­czy­stość na cześć trzech Pola­ków, któ­rzy zostali wyróż­nieni przez Fran­cję w uzna­niu ich wybit­nych zasług.

Alek­san­der Pociej, absol­went Prawa na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz Han­dlu Zagra­nicz­nego na fran­cu­skim uni­wer­sy­te­cie Paris X Nan­terre, sena­tor i adwo­kat, wybitna postać pol­skiego śro­do­wi­ska praw­ni­ków, prze­wod­ni­czący senac­kiej grupy polsko-francuskiej, czo­łowy uczest­nik współ­pracy polsko-francuskiej, wspie­ra­jący w zna­czący spo­sób Liceum Fran­cu­skie w War­sza­wie, został odzna­czony Kawa­le­rem Orderu Legii Honorowej.

Prze­mó­wie­nie Amba­sa­dora Francji

Sza­nowni Pano­wie Sena­to­ro­wie, Sza­nowny Panie Pro­fe­so­rze,
Sza­nowni Pań­stwo, Dro­dzy Przyjaciele,

Mam przy­jem­ność i zaszczyt gościć Pań­stwa dzi­siaj wie­czo­rem w Rezy­den­cji Fran­cji w War­sza­wie, aby uho­no­ro­wać trzy osoby, które — każda na swój spo­sób — są bar­dzo sil­nie zwią­zane z Fran­cją, wnio­sły i nadal wno­szą istotny wkład w pro­mo­wa­nie Fran­cji w Pol­sce. Czy­nią to z ogrom­nym odda­niem, za które, za chwilę, otrzy­mają odzna­cze­nia: Order Sztuki i Lite­ra­tury i Order Legii Honorowej.

Order Legii Hono­ro­wej został usta­no­wiony w 1802 r. przez Napo­le­ona Bona­parte. Jest przy­zna­wany za wybitne zasługi w pro­mo­wa­niu Fran­cji oraz za sze­rze­nie war­to­ści, któ­rych Fran­cja broni i które pro­pa­guje na całym świe­cie. Order Sztuki i Lite­ra­tury został usta­no­wiony w 1957 roku i jest przy­zna­wany za wyjąt­kowe doko­na­nia arty­styczne lub lite­rac­kie a także za pro­mo­wa­nie kul­tury francuskiej.

Sza­nowny Panie Sena­to­rze Alek­san­drze Pociej,

Uro­dził się Pan w War­sza­wie, tutaj ukoń­czył prawo na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, następ­nie odbył stu­dia pody­plo­mowe z zakresu mię­dzy­na­ro­do­wego prawa han­dlo­wego na uni­wer­sy­te­cie Paris X w Nan­terre. Po sta­żach w kan­ce­la­riach praw­ni­czych we Fran­cji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych, roz­po­czął Pan pracę jako adwo­kat w Pol­sce. Pana kariera nabrała cha­rak­teru poli­tycz­nego w 2005 r., gdy kie­ro­wał Pan kam­pa­nią wybor­czą pro­fe­sora Zbi­gniewa Religi, ubie­ga­ją­cego się wów­czas o urząd pre­zy­denta. W końcu posta­no­wił Pan w pełni zaan­ga­żo­wać się w poli­tykę i został wybrany sena­to­rem w dwa tysiące jede­na­stym roku.

Pań­ska cha­ry­zma i zdol­no­ści kra­so­mów­cze pomo­gły Panu w karie­rze zawo­do­wej adwo­kata, ale także w prze­ży­ciu przy­gody z fil­mem: jesz­cze, jako dziecko zagrał Pan główną rolę w jed­nym z seriali tele­wi­zyj­nych. Nadal co pewien czas poja­wia się Pan w pro­duk­cjach fil­mo­wych gra­jąc epi­zo­dyczne role. Czę­sto wystę­puje Pan, jako pro­wa­dzący lub eks­pert, w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych poświę­co­nych zagad­nie­niom zwią­za­nym z pra­wem. Zaj­muje Pan pocze­sne miej­sce w śro­do­wi­sku praw­ni­czym w Polsce.

W Sena­cie, gdzie wyróż­nia się Pan dużą aktyw­no­ścią, zna­jo­mo­ścią zagad­nień gospo­dar­czych i prawa, prze­wod­ni­czy gru­pie przy­jaźni francusko-polskiej, dzia­ła­jąc na rzecz wzmoc­nie­nia współ­pracy mię­dzy Fran­cją i Pol­ską, szcze­gól­nie na pozio­mie samo­rzą­dów lokal­nych. Pań­skie oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie miało decy­du­jące zna­cze­nie dla reali­za­cji wielu pro­jek­tów, wspo­mnę tutaj przy­kład wyjąt­ko­wego suk­cesu wizyty grupy fran­cu­skich sena­to­rów, która przy­była do Pol­ski w dwa tysiące trzy­na­stym roku. Ale na szcze­gólne uzna­nie zasłu­guje decy­du­jąca rola, jaką ode­grał Pan w prze­nie­sie­niu na pol­ski grunt « Entre­tiens de Roy­au­mont », nazwa­nych tutaj «Spo­tka­niami war­szaw­skimi», otwar­tego dia­logu pomię­dzy przed­sta­wi­cie­lami śro­do­wisk poli­tycz­nych, eko­no­micz­nych, arty­stycz­nych, które stały się kolej­nym ele­men­tem łączą­cym Fran­cję i Pol­skę i trwale zako­rze­niły się w sto­łecz­nym pejzażu.

Nie tylko wspiera Pan part­ner­skie rela­cje mię­dzy naszymi dwoma kra­jami na grun­cie Senatu, ale anga­żuje się w dzia­ła­nia na rzecz Liceum Fran­cu­skiego w War­sza­wie, pla­cówki o ogrom­nym zna­cze­niu dla fran­cu­skiej wspól­noty w Polsce.

Pra­gnąc wyra­zić uzna­nie nie tylko dla Pana zaan­ga­żo­wa­nia w dąże­niu do wzmac­nia­nia sto­sun­ków francusko-polskich, ale rów­nież dla pasji, jaką żywi Pan wobec naszego kraju, jego języka i kul­tury. Fran­cja mia­no­wała Pana Kawa­le­rem Orderu Legii Honorowej.

Alek­san­der Pociej, au nom du Prési­dent de la Répu­bli­que, je vous remets les insi­gnes de che­va­lier dans l’Ordre natio­nal de la Légion d’Honneur.”

01766b2ce34f2ff8-62494

1736af896e37ebdb-3a637

e76f75afda914c59-44371