Maszt Wolności w Warszawie

On listopad 10, 2014 by Redaktor

W dniu 10 listo­pada 2014 roku, w przed­dzień 96. rocz­nicy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę, Sena­tor wziął udział w uro­czy­stym odsło­nię­ciu Masztu Wol­no­ści przy ron­dzie Rado­sława w War­sza­wie. Jest to naj­wyż­szy maszt w Pol­sce, a przy­świe­ca­jąca mu idea jest rów­nie szczytna. Maszt powstał „w hoł­dzie wszyst­kim, dzięki któ­rym Pol­ska jest dziś wol­nym, odro­dzo­nym kra­jem”. Jest swo­istym podzię­ko­wa­niem skie­ro­wa­nym do wszyst­kich, dzięki któ­rym możemy żyć w wol­nym kraju.
Maszt został wybu­do­wany z ini­cja­tywy Artura Nowa­kow­skiego i Bog­dana Kacz­marka oraz w cało­ści sfi­nan­so­wany przez ini­cja­to­rów. Od początku pro­jekt był popie­rany przez sena­tora Alek­san­dra Pocieja, repre­zen­tu­ją­cego mię­dzy innymi miesz­kań­ców war­szaw­skiej Woli, na któ­rej tere­nie final­nie posta­wiono Maszt Wol­no­ści.
W uro­czy­sto­ściach wzięli także udział: woje­woda mazo­wiecki Jacek Kozłow­ski, pre­zy­dent m.st. War­szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, kom­ba­tanci oraz miesz­kańcy Warszawy.