Maszt Wolności w Warszawie

On 10 listopada, 2014 by Redaktor M

W dniu 10 listo­pa­da 2014 roku, w przed­dzień 96. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę, Sena­tor wziął udział w uro­czy­stym odsło­nię­ciu Masz­tu Wol­no­ści przy ron­dzie Rado­sła­wa w War­sza­wie. Jest to naj­wyż­szy maszt w Pol­sce, a przy­świe­ca­ją­ca mu idea jest rów­nie szczyt­na. Maszt powstał „w hoł­dzie wszyst­kim, dzię­ki któ­rym Pol­ska jest dziś wol­nym, odro­dzo­nym kra­jem”. Jest swo­istym podzię­ko­wa­niem skie­ro­wa­nym do wszyst­kich, dzię­ki któ­rym może­my żyć w wol­nym kraju.
Maszt został wybu­do­wa­ny z ini­cja­ty­wy Artu­ra Nowa­kow­skie­go i Bog­da­na Kacz­mar­ka oraz w cało­ści sfi­nan­so­wa­ny przez ini­cja­to­rów. Od począt­ku pro­jekt był popie­ra­ny przez sena­to­ra Alek­san­dra Pocie­ja, repre­zen­tu­ją­ce­go mię­dzy inny­mi miesz­kań­ców war­szaw­skiej Woli, na któ­rej tere­nie final­nie posta­wio­no Maszt Wolności.
W uro­czy­sto­ściach wzię­li tak­że udział: woje­wo­da mazo­wiec­ki Jacek Kozłow­ski, pre­zy­dent m.st. War­sza­wy Han­na Gron­kie­wicz-Waltz, kom­ba­tan­ci oraz miesz­kań­cy Warszawy.