Odsłonięcie tablicy Ireny Sendlerowej

On maj 8, 2015 by Redaktor

Uro­czy­ste odsło­nię­cie tablicy odbyło się na war­szaw­skiej Woli. To tutaj, w domu przy ul. Ludwiki 6 od lat 30.XX w. do 1943r. miesz­kała Irena Sen­dle­rowa, pol­ska dzia­łaczka spo­łeczna, więź­niarka Pawiaka, Spra­wie­dliwa Wśród Naro­dów Świata, Dama Orderu Orła Bia­łego. W cza­sie II wojny świa­to­wej oca­liła przed zagładą ok. 2500 żydow­skich dzieci z war­szaw­skiego getta. W uro­czy­sto­ści udział wzięli przed­sta­wi­ciele władz dziel­nicy Wola, par­la­men­ta­rzy­ści, ucznio­wie szkół jej imie­nia, miesz­kańcy War­szawy oraz Janina Zgrzemb­ska – córka Ireny Sendlerowej.

11204997_796758880421146_7866286253975208806_n

11231203_796758937087807_1169232152981002511_n