Ustawa krajobrazowa podpisana :)

On maj 15, 2015 by Redaktor

W dniu 15 maja 2015 roku Pre­zy­dent Bro­ni­sław Komo­row­ski pod­pi­sał tzw. „ustawę kra­jo­bra­zową”, do któ­rej Senat wzniósł sze­reg waż­nych popra­wek postu­lo­wa­nych przez orga­ni­za­cje pozarządowe.

Wedle ustawy, kara za nie­le­galną reklamę wynie­sie czter­dzie­sto­krot­ność opłaty rekla­mo­wej, któ­rej wyso­kość usta­lają gminy. Nowe prze­pisy uła­twiają także nakła­da­nie decy­zji o usu­nię­ciu nie­le­gal­nych nośni­ków rekla­mo­wych i banerów.

Ustawa jest narzę­dziem umoż­li­wia­ją­cym upo­rząd­ko­wa­nie reklam znaj­du­ją­cych się w prze­strzeni publicz­nej pol­skich miast, a głów­nym jej celem jest dba­łość o este­tykę ładu przestrzennego.