Ustawa reprywatyzacyjna — blokujemy przejęcia szkół i przedszkoli

On czerwiec 8, 2015 by Redaktor

Chcąc upo­rząd­ko­wać sprawy zwią­zane ze skut­kami tzw. dekretu Bie­ruta w War­sza­wie sena­tor Alek­san­der Pociej wraz z sena­to­rem Mar­kiem Borow­skim przed­sta­wili pro­jekt ustawy o zmia­nie ustawy o gospo­darce nieruchomościami.

W pro­jek­cie Skarb Pań­stwa i jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego mają prawo pier­wo­kupu grun­tów war­szaw­skich obję­tych rosz­cze­niami jeśli będą się na nich znaj­do­wać insty­tu­cje uży­tecz­no­ści publicz­nej. Coraz częst­sze przy­padki zwrotu nie­ru­cho­mo­ści uży­tecz­no­ści publicz­nej, na przy­kład szkół czy przed­szkoli, sku­tecz­nie utrud­niały sprawne funk­cjo­no­wa­nie miasta.

Do tej pory wypła­ca­nie odszko­do­wań byłym wła­ści­cie­lom obcią­żało tylko budżet Mia­sta. Pro­jekt ustawy zakłada pomoc finan­sową ze strony Skarbu Pań­stwa i odcią­że­nie sto­licy, która do tej pory pono­siła wszel­kie koszty.

Dodat­ko­wym pro­ble­mem jest także ‘blo­ko­wa­nie’ spor­nych tere­nów na lata poprzez cią­gnące się latami spory sądowe oraz sku­po­wa­nie za bez­cen rosz­czeń od byłych wła­ści­cieli przez wyspe­cja­li­zo­wane firmy, a następ­nie zara­bia­niu na ich sprzedaży.