225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

On maj 3, 2016 by Redaktor

W Try­bu­nale Kon­sty­tu­cyj­nym cie­kawy wykład Adama Zamoy­skiego na temat
postrze­ga­nia sytu­acji Pol­ski w Wiel­kiej Bry­ta­nii w kon­tek­ście uchwa­le­nia 2. na
świe­cie kon­sty­tu­cji. Spo­tka­nie zamknął pro­fe­sor Rze­pliń­ski inte­re­su­jącą ana­lizą
kry­zysu kon­sty­tu­cyj­nego w Polsce.