Wybory na Białorusi

On wrzesień 10, 2016 by Redaktor

Na początku wrze­śnia w ramach Zgro­ma­dze­nia Ogól­nego Rady Europy Sena­tor był
obser­wa­to­rem wybo­rów w Witeb­sku, gdzie miał przy­jem­ność spo­tkać się z miej­scową
Polo­nią. Wybory nie­stety dale­kie od demo­kra­tycz­nych, co obser­wa­to­rzy
pod­kre­ślali w każ­dym spra­woz­da­niu. Jed­nakże, po raz pierw­szy od ponad 20 lat do par­la­mentu
weszły dwie osoby spoza obozu wła­dzy, a repre­sje wobec opo­zy­cji nie­wąt­pli­wie
mniej uciąż­liwe niż w poprzed­nich wyborach.