Donald Tusk wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej

On 9 marca, 2017 by Redaktor M

Donald Tusk został wybra­ny na kolej­ną, dru­gą, 2,5‑roczną kaden­cję prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Euro­pej­skiej. Sta­ło się to mimo sprze­ci­wu pol­skie­go rzą­du i całej mister­nie pla­no­wa­nej przez PIS intry­gi. Pol­ska pod rzą­da­mi PIS lądu­je na pery­fe­riach Euro­py. Za kan­dy­da­tem PIS (któ­ry jako ofi­cjal­ne­go kan­dy­da­ta zgło­sił Jac­ka Sary­usza-Wol­skie­go) na prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Euro­pej­skiej zagło­so­wa­ło tyl­ko jed­no pań­stwo Pol­ska. 27:1 tak prze­grał pol­ski rząd swo­ją dzi­wacz­ną grę, a odczu­je­my to wszy­scy prze­cho­dząc do Euro­py dru­giej lub trze­ciej pręd­ko­ści. Pyta­nie kie­dy Jaro­sław Kaczyń­ski wypro­wa­dzi Pol­skę z Unii bo do tego to wszyst­ko zmierza.