Donald Tusk wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej

On marzec 9, 2017 by Redaktor

Donald Tusk został wybrany na kolejną, drugą, 2,5-roczną kaden­cję prze­wod­ni­czą­cego Rady Euro­pej­skiej. Stało się to mimo sprze­ciwu pol­skiego rządu i całej mister­nie pla­no­wa­nej przez PIS intrygi. Pol­ska pod rzą­dami PIS ląduje na pery­fe­riach Europy. Za kan­dy­da­tem PIS (który jako ofi­cjal­nego kan­dy­data zgło­sił Jacka Saryusza-Wolskiego) na prze­wod­ni­czą­cego Rady Euro­pej­skiej zagło­so­wało tylko jedno pań­stwo Pol­ska. 27:1 tak prze­grał pol­ski rząd swoją dzi­waczną grę, a odczu­jemy to wszy­scy prze­cho­dząc do Europy dru­giej lub trze­ciej pręd­ko­ści. Pyta­nie kiedy Jaro­sław Kaczyń­ski wypro­wa­dzi Pol­skę z Unii bo do tego to wszystko zmierza.