PIS militaryzuje Parlament

On 19 grudnia, 2016 by Redaktor M

Przy­go­to­wa­nia wła­dzy do roz­mów z oby­wa­te­la­mi i opo­zy­cją. Nigdy od prze­ło­mu roku 1989 nie zmo­bi­li­zo­wa­no na tere­nie Sej­mu i Sena­tu takich sił. Par­la­ment przy­po­mi­na oblę­żo­ną twier­dzę, nikt nie wej­dzie, a już na pew­no nie oby­wa­te­le czy­li suweren.