PIS militaryzuje Parlament

On grudzień 19, 2016 by Redaktor

Przy­go­to­wa­nia wła­dzy do roz­mów z oby­wa­te­lami i opo­zy­cją. Nigdy od prze­łomu roku 1989 nie zmo­bi­li­zo­wano na tere­nie Sejmu i Senatu takich sił. Par­la­ment przy­po­mina oblę­żoną twier­dzę, nikt nie wej­dzie, a już na pewno nie oby­wa­tele czyli suweren.