Orzeł Biały — nasza duma” — termin odbioru prac

On 22 maja, 2018 by Redaktor M

W związ­ku z licz­ny­mi zapy­ta­nia­mi posta­no­wi­łem przy­spie­szyć poda­ny w regu­la­mi­nie kon­kur­su “Orzeł Bia­ły — nasza duma” ter­min odbio­ru prac. Orły moż­na ode­brać w moim Biu­rze Sena­tor­skim przy ul. Flo­ry 7/6 w War­sza­wie po uprzed­nim tele­fo­nicz­nym potwier­dze­niu ter­mi­nu (tel. 22 820 77 96).
Jed­no­cze­śnie infor­mu­ję, iż pra­ce, któ­re nie zosta­ną ode­bra­ne do dnia 5 czerw­ca, nie będą wyda­wa­ne po tym ter­mi­nie. Pra­cow­ni­cy zapew­nia­ją dostęp do wszyst­kich prac, z któ­rych oso­by zain­te­re­so­wa­ne będą mogły odszu­kać tę swo­ej­go autor­stwa. Biu­ro nie pro­wa­dzi wysył­ki zwrotnej.