Orzeł Biały — nasza duma” — termin odbioru prac

On maj 22, 2018 by Redaktor

W związku z licz­nymi zapy­ta­niami posta­no­wi­łem przy­spie­szyć podany w regu­la­mi­nie kon­kursu “Orzeł Biały — nasza duma” ter­min odbioru prac. Orły można ode­brać w moim Biu­rze Sena­tor­skim przy ul. Flory 7/6 w War­sza­wie po uprzed­nim tele­fo­nicz­nym potwier­dze­niu ter­minu (tel. 22 820 77 96).
Jed­no­cze­śnie infor­muję, iż prace, które nie zostaną ode­brane do dnia 5 czerwca, nie będą wyda­wane po tym ter­mi­nie. Pra­cow­nicy zapew­niają dostęp do wszyst­kich prac, z któ­rych osoby zain­te­re­so­wane będą mogły odszu­kać tę swo­ejgo autor­stwa. Biuro nie pro­wa­dzi wysyłki zwrotnej.