Nasza drużyna PO do PE 2014

On kwiecień 11, 2013 by Redaktor

1238380_10152161605428740_2588691540854114480_n

Pod­czas piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji Plat­formy Oby­wa­tel­skiej RP Mazow­sze zapre­zen­to­wani zostali kan­dy­daci do Par­la­mentu Euro­pej­skiego z okręgu nr 4.

Kon­fe­ren­cja została popro­wa­dzona przez Prze­wod­ni­czącą Powiatu War­szaw­skiego PO RP Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz Prze­wod­ni­czą­cego Regionu Mazo­wiec­kiego PO RP Andrzeja Halickiego.

Paweł Zalew­ski: “Trzeba umieć zawie­rać kom­pro­misy, wtedy, kiedy są one dla Pol­ski dobre i dają nam korzy­ści. W mija­ją­cej kaden­cji wie­lo­krot­nie udo­wod­ni­li­śmy, że to potrafimy”.

Michał Boni: “Bar­dzo ważne jest, aby­śmy łączyli ludzi. Wtedy możemy poko­ny­wać bariery które nas dzielą”.prof. Danuta Hueb­ner: “Europa będzie sprzy­jać Pol­sce innowacyjnej”.

 Prof. Danuta Hueb­ner: “Europa będzie sprzy­jać Pol­sce innowacyjnej”.

 OKRĘG NR 4

(m.st. War­szawa oraz powiaty: gro­dzi­ski, legio­now­ski, nowo­dwor­ski, otwocki, pia­se­czyń­ski, prusz­kow­ski, war­szaw­ski zachodni, wołomiński)

1. Danuta Hüb­ner — posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, była mini­ster
ds. euro­pej­skich, pierw­sza pol­ska komi­sarz w Unii Euro­pej­skiej, pro­fe­sor nauk ekonomicznych.

2. Michał Boni – były mini­ster pracy i poli­tyki socjal­nej, twórca kon­cep­cji
i pierw­szy szef resortu Mini­ster­stwa Admi­ni­stra­cji i Cyfry­za­cji, w 1990 r. prze­wod­ni­czący Regionu Mazow­sze NSZZ „Solidarność”.

3. Paweł Zalew­ski — poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, od 2013 r. współ­prze­wod­ni­czacy Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

4. Ali­cja Dąbrow­ska – lekarka z wie­lo­let­nim sta­żem, prze­wod­ni­cząca par­la­men­tar­nego zespołu ds. SM oraz Prze­wod­ni­cząca par­la­men­tar­nego zespołu ds. Onko­lo­gii. Należy rów­nież do Dele­ga­cji Sejmu i Senatu RP do Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego NATO.

5. Tade­usz Ross — poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, były poseł na Sejm RP, były radny Rady m.st. War­szawy, aktor.

6. Ali­cja Ole­chow­ska – posłanka na Sejm RP IV, V, VI i VII kaden­cji, zaj­muje się tema­tyką Unii Euro­pej­skiej, gospo­darki i przed­się­bior­czo­ści, sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych oraz pra­wem pracy.

7. Mar­cin Świę­cicki – poseł na Sejm RP X, II i VII kaden­cji, były mini­ster w rzą­dzie Tade­usza Mazo­wiec­kiego i pod­se­kre­tarz stanu w rzą­dzie Jerzego Buzka, były pre­zy­dent Warszawy.

8. Krzysz­tof Sko­li­mow­ski — zastępca bur­mi­strza Dziel­nicy Moko­tów m.st. War­szawy, wie­lo­letni samo­rzą­do­wiec, radny Sej­miku Woje­wódz­twa Mazowieckiego.

9. Kinga Gajew­ska — prze­wod­ni­cząca war­szaw­skiego koła Sto­wa­rzy­sze­nia „Mło­dzi Demo­kraci”, stu­dentka Wydziału Dzien­ni­kar­stwa i Nauk Poli­tycz­nych oraz Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji na Uni­wer­sy­te­cie Warszawskim.

10. Roman Kosecki — poseł na Sejm V, VI i VII kaden­cji, były radny Rady Mia­sta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Wice­pre­zes Pol­skiego Zwiazku Piłki Noż­nej, wie­lo­letni kapi­tan dru­żyny naro­do­wej, 69 krotny repre­zen­tant Polski.

5348003573dbb1797411_845352718811925_2976428310957555425_n