70-lecie Rady Europy

On październik 2, 2019 by Redaktor

Spo­tka­nie z pre­zy­den­tem Fran­cji Emma­nu­elem Macro­nem z oka­zji 70-lecia Rady Europy. Po jego wyjąt­kowo cie­ka­wym wystą­pie­niu na sali ple­nar­nej mie­li­śmy oka­zję poroz­ma­wiać o spra­wach bie­żą­cych, zarówno w Unii Euro­pej­skiej, jak i na świe­cie. Poru­szy­li­śmy bar­dzo ważny ostat­nio temat poli­tyki kli­ma­tycz­nej. Tłu­ma­czy­łem Panu Pre­zy­den­towi, że Polacy — jak wszy­scy w Euro­pie – chcą czy­stego powie­trza i nie należy mylić dzia­łań pol­skiego rządu z poglą­dami Polaków.