70-lecie Rady Europy

On 2 października, 2019 by Redaktor M

Spo­tka­nie z pre­zy­den­tem Fran­cji Emma­nu­elem Macro­nem z oka­zji 70-lecia Rady Euro­py. Po jego wyjąt­ko­wo cie­ka­wym wystą­pie­niu na sali ple­nar­nej mie­li­śmy oka­zję poroz­ma­wiać o spra­wach bie­żą­cych, zarów­no w Unii Euro­pej­skiej, jak i na świe­cie. Poru­szy­li­śmy bar­dzo waż­ny ostat­nio temat poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej. Tłu­ma­czy­łem Panu Pre­zy­den­to­wi, że Pola­cy — jak wszy­scy w Euro­pie – chcą czy­ste­go powie­trza i nie nale­ży mylić dzia­łań pol­skie­go rzą­du z poglą­da­mi Polaków.