Musimy stworzyć jednolite standardy dla instytucji RPO

On październik 4, 2019 by Redaktor

Moje wystą­pie­nie na Radzie Europy w ramach debaty na temat potrzeby stwo­rze­nia jed­no­li­tych stan­dar­dów dla insty­tu­cji Rzecz­nika Praw Obywatelskich