Musimy stworzyć jednolite standardy dla instytucji RPO

On 4 października, 2019 by Redaktor M

Moje wystą­pie­nie na Radzie Euro­py w ramach deba­ty na temat potrze­by stwo­rze­nia jed­no­li­tych stan­dar­dów dla insty­tu­cji Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich