Zaświadczenie o wyborze na senatora

On październik 30, 2019 by Redaktor

25 paź­dzier­nika, wraz z innymi nowo wybra­nymi sena­to­rami ode­bra­łem z rąk Prze­wod­ni­czą­cego Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej Wie­sława Kozie­le­wi­cza zaświed­cze­nie o wybo­rze na Sena­tora RP X kaden­cji.
Raz jesz­cze ser­decz­nie dzię­kuję za wszyst­kie głosy i za wspar­cie w trak­cie kam­pa­nii wyborczej.