Zaświadczenie o wyborze na senatora

On 30 października, 2019 by Redaktor M

25 paź­dzier­ni­ka, wraz z inny­mi nowo wybra­ny­mi sena­to­ra­mi ode­bra­łem z rąk Prze­wod­ni­czą­ce­go Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej Wie­sła­wa Kozie­le­wi­cza zaświed­cze­nie o wybo­rze na Sena­to­ra RP X kadencji.
Raz jesz­cze ser­decz­nie dzię­ku­ję za wszyst­kie gło­sy i za wspar­cie w trak­cie kam­pa­nii wyborczej.