Inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji

On 14 listopada, 2019 by Redaktor M

W dniach 12–13 listo­pa­da odby­ło się inau­gu­ra­cyj­ne posie­dze­nie Sena­tu X kaden­cji. Zosta­ły pod­ję­te klu­czo­we decy­zje – wyło­nio­no mar­szał­ka Sena­tu, wice­mar­szał­ków i prze­wod­ni­czą­cych komisji. 

Posie­dze­nie Izby Wyż­szej Par­la­men­tu otwo­rzył Pre­zy­dent Andrzej Duda, a do cza­su wybo­ru Toma­sza Grodz­kie­go na nowe­go mar­szał­ka, obra­dy pro­wa­dzi­ła mar­sza­łek senior Bar­ba­ra Borys Damięc­ka. Pierw­sze­go dnia posie­dze­nia sena­to­ro­wie zło­ży­li uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie. Senat wybrał rów­nież 4 wice­mar­szał­ków: Bog­da­na Boru­se­wi­cza, Micha­ła Kamiń­skie­go, Sta­ni­sła­wa Kar­czew­skie­go i Gabrie­lę Moraw­ską-Sta­nec­ką oraz 8 sekre­ta­rzy: Rafa­ła Ambro­zi­ka, Wik­to­ra Dur­la­ka, Mariu­sza Grom­kę, Agniesz­kę Gor­goń-Komor, Agniesz­kę Kołacz-Lesz­czyń­ską, Alek­san­dra Szwe­da, Ryszar­da Świl­skie­go i Jerze­go Wcisłę.

Dru­gie­go dnia obrad powo­ła­no 16 komi­sji senac­kich oraz ich prze­wod­ni­czą­cych. Sena­tor Alek­san­der Pociej został jed­no­gło­śnie (98 gło­sów popar­cia) wybra­ny na prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i Petycji.