Inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji

On listopad 14, 2019 by Redaktor

W dniach 12–13 listo­pada odbyło się inau­gu­ra­cyjne posie­dze­nie Senatu X kaden­cji. Zostały pod­jęte klu­czowe decy­zje – wyło­niono mar­szałka Senatu, wice­mar­szał­ków i prze­wod­ni­czą­cych komisji.

Posie­dze­nie Izby Wyż­szej Par­la­mentu otwo­rzył Pre­zy­dent Andrzej Duda, a do czasu wyboru Toma­sza Grodz­kiego na nowego mar­szałka, obrady pro­wa­dziła mar­sza­łek senior Bar­bara Borys Damięcka. Pierw­szego dnia posie­dze­nia sena­to­ro­wie zło­żyli uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie. Senat wybrał rów­nież 4 wice­mar­szał­ków: Bog­dana Boru­se­wi­cza, Michała Kamiń­skiego, Sta­ni­sława Kar­czew­skiego i Gabrielę Morawską-Stanecką oraz 8 sekre­ta­rzy: Rafała Ambro­zika, Wik­tora Dur­laka, Mariu­sza Gromkę, Agnieszkę Gorgoń-Komor, Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, Alek­san­dra Szweda, Ryszarda Świl­skiego i Jerzego Wcisłę.

Dru­giego dnia obrad powo­łano 16 komi­sji senac­kich oraz ich prze­wod­ni­czą­cych. Sena­tor Alek­san­der Pociej został jed­no­gło­śnie (98 gło­sów popar­cia) wybrany na prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji Praw Czło­wieka, Pra­wo­rząd­no­ści i Petycji.