Kongres EPL w Zagrzebiu

On Listopad 21, 2019 by Redaktor

20–21 listo­pada w Zagrze­biu miał miej­sce kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem zjazdu był wybór nowego kie­row­nic­twa par­tii – sze­fem EPP został Donald Tusk. Z począt­kiem grud­nia zastąpi on urzę­du­ją­cego na tym sta­no­wi­sku przez dwie kaden­cje Jose­pha Daula. Na sekre­ta­rza gene­ral­nego par­tii ponow­nie został wybrany Anto­nio López-Istúriz.

Pod­czas obrad dys­ku­to­wano nad klu­czo­wymi kwe­stiami doty­czą­cymi przy­szło­ści mło­dego poko­le­nia, tro­ski o zacho­wa­nie demo­kra­cji i pokoju na naszym kon­ty­nen­cie oraz ochrony śro­do­wi­ska i prze­ciw­dzia­ła­nia zmia­nom kli­ma­tycz­nym. Po deba­cie przy­jęto rezo­lu­cję w spra­wie dzia­łań na rzecz klimatu.

Pro­gram kon­gresu obej­mo­wał rów­nież liczne wystą­pie­nia m.in. sze­fów państw, lide­rów opo­zy­cji, prze­wod­ni­czą­cych w struk­tu­rach euro­pej­skich i orga­ni­za­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych. Sena­tor Pociej — jako prze­wod­ni­czący Grupy EPP w Zgro­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady Europy – mówił o zna­cze­niu Rady jako insty­tu­cji czu­wa­ją­cej nad prze­strze­ga­niem wspól­nych war­to­ści oraz o wyzwa­niach, jakie stoją przed frak­cją w przyszłości.