Zimowa Sesja w Radzie Europy

On luty 3, 2020 by Redaktor

W dniach 27 –31 stycz­nia odbyła się zimowa sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego Rady Europy w Stras­bo­urgu. W ciągu kilku dni poru­szy­li­śmy wiele waż­nych spraw doty­czą­cych Europy takich jak skutki Bre­xitu, pro­blemy zwią­zane z napły­wa­jącą emi­gra­cją, wolne media, czy prze­strze­ga­nie zasad demo­kra­cji i praw czło­wieka. Bie­żąca sesja była szcze­gól­nie ważna, gdyż została pod­nie­siona kwe­stia funk­cjo­no­wa­nia demo­kra­tycz­nych insty­tu­cji w Pol­sce. Więk­szość dele­ga­tów uznała, iż pań­stwo prawa jest w naszym kraju zagro­żone i dla­tego Pol­ska została objęta sta­łym moni­to­rin­giem. Jest to szcze­gól­nie przy­kre, gdyż przez wiele lat Pol­ska sta­no­wiła wzór trans­for­ma­cji w tej czę­ści Europy, a teraz jest przy­rów­ny­wana do takich sys­te­mów jak Rosja, Tur­cja i Azer­bej­dżan.
Była to bar­dzo ważna sesja rów­nież dla mnie oso­bi­ście, gdyż powtór­nie, na dwa lata, zosta­łem wybrany sze­fem naj­więk­szej rodziny poli­tycz­nej w Zgro­ma­dze­niu – Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej (EPP).