Zimowa Sesja w Radzie Europy

On 3 lutego, 2020 by Redaktor

W dniach 27 ‑31 stycz­nia odby­ła się zimo­wa sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Euro­py w Stras­bo­ur­gu. W cią­gu kil­ku dni poru­szy­li­śmy wie­le waż­nych spraw doty­czą­cych Euro­py takich jak skut­ki Bre­xi­tu, pro­ble­my zwią­za­ne z napły­wa­ją­cą emi­gra­cją, wol­ne media, czy prze­strze­ga­nie zasad demo­kra­cji i praw czło­wie­ka. Bie­żą­ca sesja była szcze­gól­nie waż­na, gdyż zosta­ła pod­nie­sio­na kwe­stia funk­cjo­no­wa­nia demo­kra­tycz­nych insty­tu­cji w Pol­sce. Więk­szość dele­ga­tów uzna­ła, iż pań­stwo pra­wa jest w naszym kra­ju zagro­żo­ne i dla­te­go Pol­ska zosta­ła obję­ta sta­łym moni­to­rin­giem. Jest to szcze­gól­nie przy­kre, gdyż przez wie­le lat Pol­ska sta­no­wi­ła wzór trans­for­ma­cji w tej czę­ści Euro­py, a teraz jest przy­rów­ny­wa­na do takich sys­te­mów jak Rosja, Tur­cja i Azerbejdżan.
Była to bar­dzo waż­na sesja rów­nież dla mnie oso­bi­ście, gdyż powtór­nie, na dwa lata, zosta­łem wybra­ny sze­fem naj­więk­szej rodzi­ny poli­tycz­nej w Zgro­ma­dze­niu – Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej (EPP).