Prezydent Macron w polskim Senacie

On luty 4, 2020 by Redaktor

03.02.2020 w Sena­cie RP odbyło się spo­tka­nie z Pre­zy­den­tem Repu­bliki Fran­cu­skiej Emma­nu­elem Macro­nem. W roz­mo­wach Mar­szał­kowi Toma­szowi Grodz­kiemu poza sena­to­rem Pocie­jem, towa­rzy­szyli Wice­mar­sza­łek Gabriela Morawska-Stanecka oraz sena­tor Mar­cin Bosacki.
Pod­czas spo­tka­nia oma­wiano kwe­stie współ­pracy gospo­dar­czej obu kra­jów oraz współ­pracy poli­tycz­nej w ramach Unii Euro­pej­skiej, w kon­tek­ście nowej sytu­acji w Euro­pie po opusz­cze­niu Wspól­noty przez Wielką Bry­ta­nię.
Poru­szono rów­nież wątek ochrony pra­wo­rząd­no­ści. Pre­zy­dent Fran­cji zapew­nił o swoim peł­nym wspar­ciu dla obrony demo­kra­cji i ładu kon­sty­tu­cyj­nego w Polsce.


Jak zazna­czył Mar­sza­łek Grodzki, pod­su­mo­wu­jąc spo­tka­nie w roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rzami: „Pan pre­zy­dent Macron pod­kre­ślił, że ma nadzieję, że roz­mowy, które dzi­siaj pro­wa­dził, przy­czy­nią się do nowego otwar­cia rela­cji polsko-francuskich na polu przed­się­bior­czo­ści, na polu wymiany nauko­wej, na polu spo­łecz­nym, jak rów­nież na polu prze­strze­ga­nia pra­wo­rząd­no­ści, ponie­waż w tej mate­rii Pol­ska jako peł­no­prawny czło­nek Unii Euro­pej­skiej musi stać na straży pra­wo­rząd­no­ści, tak jak wszyst­kie inne kraje, będące człon­kami tej wspólnoty”.