Prezydent Macron w polskim Senacie

On 4 lutego, 2020 by Redaktor M

03.02.2020 w Sena­cie RP odby­ło się spo­tka­nie z Pre­zy­den­tem Repu­bli­ki Fran­cu­skiej Emma­nu­elem Macro­nem. W roz­mo­wach Mar­szał­ko­wi Toma­szo­wi Grodz­kie­mu poza sena­to­rem Pocie­jem, towa­rzy­szy­li Wice­mar­sza­łek Gabrie­la Moraw­ska-Sta­nec­ka oraz sena­tor Mar­cin Bosacki.
Pod­czas spo­tka­nia oma­wia­no kwe­stie współ­pra­cy gospo­dar­czej obu kra­jów oraz współ­pra­cy poli­tycz­nej w ramach Unii Euro­pej­skiej, w kon­tek­ście nowej sytu­acji w Euro­pie po opusz­cze­niu Wspól­no­ty przez Wiel­ką Brytanię.
Poru­szo­no rów­nież wątek ochro­ny pra­wo­rząd­no­ści. Pre­zy­dent Fran­cji zapew­nił o swo­im peł­nym wspar­ciu dla obro­ny demo­kra­cji i ładu kon­sty­tu­cyj­ne­go w Polsce. 


Jak zazna­czył Mar­sza­łek Grodz­ki, pod­su­mo­wu­jąc spo­tka­nie w roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rza­mi: „Pan pre­zy­dent Macron pod­kre­ślił, że ma nadzie­ję, że roz­mo­wy, któ­re dzi­siaj pro­wa­dził, przy­czy­nią się do nowe­go otwar­cia rela­cji pol­sko-fran­cu­skich na polu przed­się­bior­czo­ści, na polu wymia­ny nauko­wej, na polu spo­łecz­nym, jak rów­nież na polu prze­strze­ga­nia pra­wo­rząd­no­ści, ponie­waż w tej mate­rii Pol­ska jako peł­no­praw­ny czło­nek Unii Euro­pej­skiej musi stać na stra­ży pra­wo­rząd­no­ści, tak jak wszyst­kie inne kra­je, będą­ce człon­ka­mi tej wspólnoty”.