11 posiedzenie Senatu RP

On 4 czerwca, 2020 by Redaktor M

Za nami kil­ku­dnio­we posie­dze­nie Sena­tu. Przy­ję­li­śmy 7 ustaw, w tym wzbu­dza­ją­cą wie­le emo­cji usta­wę o szcze­gól­nych zasa­dach orga­ni­za­cji wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta RP w 2020 roku. Efek­tem wie­lo­go­dzin­ne­go posie­dze­nia Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i Pety­cji, wspól­nie z Komi­sją Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go i Admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej oraz Komi­sją Usta­wo­daw­czą, było ponad 30 popra­wek, zatwier­dzo­nych jesz­cze tego same­go dnia pod­czas posie­dze­nia plenarnego.

Senat przy­jął też dwie waż­ne uchwa­ły — pierw­sza, w spra­wie roli mediów publicz­nych w wybo­rach pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej wzy­wa Kra­jo­wą Radę Radio­fo­nii i Tele­wi­zji, Radę Mediów Naro­do­wych, kie­row­nic­two Tele­wi­zji Pol­skiej SA i Pol­skie­go Radia SA do zapew­nie­nia peł­ne­go obiek­ty­wi­zmu, rów­no­ści oraz rze­tel­no­ści w pre­zen­to­wa­niu kan­dy­da­tów na Pre­zy­den­ta RP, jak rów­nież respek­to­wa­nia zasad rze­tel­ne­go dzien­ni­kar­stwa i sza­cun­ku dla wszyst­kich wybor­ców, bez wzglę­du na ich poglą­dy. Uchwa­ła wzy­wa­ją­ca do prze­strze­ga­nia w cza­sie epi­de­mii zasa­dy rów­no­ści wobec pra­wa wyra­ża pro­test prze­ciw sto­so­wa­niu przez nie­któ­re orga­ny admi­ni­stra­cji rzą­do­wej w spo­sób uzna­nio­wy i nie­rów­ny obostrzeń i ogra­ni­czeń, wpro­wa­dzo­nych w związ­ku ze sta­nem epidemii.

Wie­le kon­tro­wer­sji wzbu­dzi­ła dys­ku­sja w związ­ku z infor­ma­cją mini­stra spraw wewnętrz­nych i admi­ni­stra­cji nt. zatrzy­mań doko­ny­wa­nych przez Poli­cję pod­czas demon­stra­cji w okre­sie pan­de­mii, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem zatrzy­mań 16 maja 2020 r., w tym zatrzy­ma­nia sena­to­ra Jac­ka Bure­go, połą­czo­na z pre­zen­ta­cją nagrań z interwencji.

 


Wysłu­cha­li­śmy tak­że Infor­ma­cji Pre­ze­sa Rady Mini­strów w przed­mio­cie wdra­ża­nia posta­no­wień Kon­wen­cji o zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mo­cy wobec kobiet i prze­mo­cy domo­wej. Temat szcze­gól­nie istot­ny w kon­tek­ście nie­daw­nych sygna­łów ze stro­ny przed­sta­wi­cie­li par­tii rzą­dzą­cej o pomy­słach wypo­wie­dzia­na kon­wen­cji stam­bul­skiej — czy­li de fac­to czę­ścio­we­go wypro­wa­dze­nia nas z cywi­li­zo­wa­nej Europy.