11 posiedzenie Senatu RP

On czerwiec 4, 2020 by Redaktor

Za nami kil­ku­dniowe posie­dze­nie Senatu. Przy­ję­li­śmy 7 ustaw, w tym wzbu­dza­jącą wiele emo­cji ustawę o szcze­gól­nych zasa­dach orga­ni­za­cji wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­denta RP w 2020 roku. Efek­tem wie­lo­go­dzin­nego posie­dze­nia Komi­sji Praw Czło­wieka, Pra­wo­rząd­no­ści i Pety­cji, wspól­nie z Komi­sją Samo­rządu Tery­to­rial­nego i Admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej oraz Komi­sją Usta­wo­daw­czą, było ponad 30 popra­wek, zatwier­dzo­nych jesz­cze tego samego dnia pod­czas posie­dze­nia plenarnego.

Senat przy­jął też dwie ważne uchwały — pierw­sza, w spra­wie roli mediów publicz­nych w wybo­rach pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej wzywa Kra­jową Radę Radio­fo­nii i Tele­wi­zji, Radę Mediów Naro­do­wych, kie­row­nic­two Tele­wi­zji Pol­skiej SA i Pol­skiego Radia SA do zapew­nie­nia peł­nego obiek­ty­wi­zmu, rów­no­ści oraz rze­tel­no­ści w pre­zen­to­wa­niu kan­dy­da­tów na Pre­zy­denta RP, jak rów­nież respek­to­wa­nia zasad rze­tel­nego dzien­ni­kar­stwa i sza­cunku dla wszyst­kich wybor­ców, bez względu na ich poglądy. Uchwała wzy­wa­jąca do prze­strze­ga­nia w cza­sie epi­de­mii zasady rów­no­ści wobec prawa wyraża pro­test prze­ciw sto­so­wa­niu przez nie­które organy admi­ni­stra­cji rzą­do­wej w spo­sób uzna­niowy i nie­równy obostrzeń i ogra­ni­czeń, wpro­wa­dzo­nych w związku ze sta­nem epidemii.

Wiele kon­tro­wer­sji wzbu­dziła dys­ku­sja w związku z infor­ma­cją mini­stra spraw wewnętrz­nych i admi­ni­stra­cji nt. zatrzy­mań doko­ny­wa­nych przez Poli­cję pod­czas demon­stra­cji w okre­sie pan­de­mii, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem zatrzy­mań 16 maja 2020 r., w tym zatrzy­ma­nia sena­tora Jacka Burego, połą­czona z pre­zen­ta­cją nagrań z interwencji.

 


Wysłu­cha­li­śmy także Infor­ma­cji Pre­zesa Rady Mini­strów w przed­mio­cie wdra­ża­nia posta­no­wień Kon­wen­cji o zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domo­wej. Temat szcze­gól­nie istotny w kon­tek­ście nie­daw­nych sygna­łów ze strony przed­sta­wi­cieli par­tii rzą­dzą­cej o pomy­słach wypo­wie­dziana kon­wen­cji stam­bul­skiej — czyli de facto czę­ścio­wego wypro­wa­dze­nia nas z cywi­li­zo­wa­nej Europy.