Stanowisko Europejskiej Partii Ludowej w ZPRE na temat sytuacji na Białorusi

On marzec 31, 2021 by Redaktor

Z mojej ini­cja­tywy EPP/CD — naj­więk­sza grupa poli­tyczna w Zgro­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady Europy — przy­jęła sta­no­wi­sko wzy­wa­jące wła­dze bia­ło­ru­skie do natych­mia­sto­wego zaprze­sta­nia łama­nia praw czło­wieka oraz sto­so­wa­nia repre­sji wobec mniej­szo­ści pol­skiej. Temat ogra­ni­cza­nia praw oby­wa­tel­skich na Bia­ło­rusi oma­wia­li­śmy rów­nież pod­czas obrad Komi­sji ds. Poli­tycz­nych i Demo­kra­cji ZPRE.

Pełna treść sta­no­wi­ska w linku:
Sta­no­wi­sko EPL dot. Bia­ło­rusi