Stanowisko Europejskiej Partii Ludowej w ZPRE na temat sytuacji na Białorusi

On 31 marca, 2021 by Redaktor M

Z mojej ini­cja­ty­wy EPP/CD — naj­więk­sza gru­pa poli­tycz­na w Zgro­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady Euro­py — przy­ję­ła sta­no­wi­sko wzy­wa­ją­ce wła­dze bia­ło­ru­skie do natych­mia­sto­we­go zaprze­sta­nia łama­nia praw czło­wie­ka oraz sto­so­wa­nia repre­sji wobec mniej­szo­ści pol­skiej. Temat ogra­ni­cza­nia praw oby­wa­tel­skich na Bia­ło­ru­si oma­wia­li­śmy rów­nież pod­czas obrad Komi­sji ds. Poli­tycz­nych i Demo­kra­cji ZPRE.

Peł­na treść sta­no­wi­ska w lin­ku:
Sta­no­wi­sko EPL dot. Białorusi