Awaria telefonu w Biurze Senatorskim

On październik 19, 2021 by Redaktor

Sza­nowni Pań­stwo,
z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, iż z powodu nie­za­leż­nej od nas awa­rii tech­nicz­nej kon­takt tele­fo­niczny z naszym biu­rem chwi­lowo jest nie­moż­liwy.
W naj­bliż­szych dniach pro­simy o kon­takt pod adre­sem mailo­wym: biuro@aleksanderpociej.pl.
Pra­cu­jemy nad usu­nię­ciem usterki, za wszel­kie nie­do­god­no­ści przepraszamy.