Jesienna sesja plenarna ZPRE w Strasburgu

On 21 października, 2022 by Redaktor M

W dniach 17 — 20 paź­dzier­ni­ka bra­łem udział w jesien­nej sesji ple­nar­nej Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go RE w Strasburgu.

Pierw­sze­go dnia sesji,  spo­śród trzech kan­dy­da­tów wyło­nio­no lau­re­ata nagro­dy im. Vac­la­va Havla. Został nim — za wkład w obro­nę praw czło­wie­ka — rosyj­ski opo­zy­cjo­ni­sta, Wła­di­mir Kara — Murza.

Waż­nym ele­men­tem obrad była deba­ta w spra­wie poten­cjal­nej eska­la­cji rosyj­skiej agre­sji na Ukra­inę. Dys­ku­sję poprze­dza­ło prze­mó­wie­nie Pre­zy­den­ta Ukra­iny, Woło­dy­my­ra Zełenskiego.

Na moje zapro­sze­nie, pod­czas spo­tka­nia gru­py EPP, gości­li­śmy człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Obroń­ców Azo­vsta­lu. Do Stras­bur­ga przy­je­cha­ły przed­sta­wi­ciel­ki sto­wa­rzy­sze­nia: Lila Stu­pi­na, San­dra Kro­te­vych i Anna Zait­se­va oraz zastęp­ca dowód­cy puł­ku Azov, Ser­hii Tsi­sa­ruk. Wysłu­cha­li­śmy ich dra­ma­tycz­nych histo­rii zwią­za­nych z agre­sją wojsk rosyj­skich na Ukrainę.

Deba­ta – poza spra­wa­mi zwią­za­ny­mi z woj­ną — sku­pia­ła się głów­nie wokół dzia­łań mili­tar­nych pomię­dzy Arme­nią i Azer­bej­dża­nem, per­spek­tyw euro­pej­skich dla Bał­ka­nów Zachod­nich, prze­ciw­dzia­ła­niu isla­mo­fo­bii oraz wpły­wie Bre­xi­tu na kwe­stię praw czło­wie­ka w Irlandii.

Z odręb­ny­mi prze­mó­wie­nia­mi wystą­pi­li goście spe­cjal­ni: Micha­el D. Hig­gins — Pre­zy­dent Irlan­dii, Igna­zio Cas­sis — Pre­zy­dent Szwe­cji oraz Edi Rama — Pre­mier Albanii.

Pod­czas posie­dze­nia Komi­sji Praw­nej i Praw Czło­wie­ka omó­wi­li­śmy raport Pie­te­ra Omt­zig­ta, doty­czą­cy nad­użyć z wyko­rzy­sta­niem pro­gra­mów szpie­gu­ją­cych typu Pega­sus. Na kolej­nym posie­dze­niu komi­sji w tej spra­wie gościć będzie jeden z pokrzyw­dzo­nych z Pol­ski — Krzysz­to­fa Brejza.