Letnia sesja plenarna ZPRE

On 27 czerwca, 2022 by Redaktor M

W dniach 20–24 czerw­ca w Stras­bur­gu mia­ła miej­sce let­nia sesja ple­nar­na Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Euro­py. Jed­ny­mi z głów­nych punk­tów pro­gra­mu były prze­mó­wie­nia: Pre­zy­dent Repu­bli­ki Grec­kiej — Kate­ri­ny Sakel­la­ro­po­ulou i kró­la Nider­lan­dów Wil­hel­ma Ale­xan­dra. Pre­zy­dent Gre­cji mówi­ła o koniecz­no­ści umoc­nie­nia Rady Euro­py w celu prze­zwy­cię­że­nia wyzwań, sto­ją­cych przed Euro­pą tj. woj­na w Ukra­inie, zmia­na kli­ma­tu czy pro­ble­my spo­łecz­no — gospo­dar­cze. Król Nider­lan­dów wezwał pań­stwa człon­kow­skie do jedności.

Poru­sza­na była rów­nież kwe­stia utrzy­ma­nia bez­pie­czeń­stwa demo­kra­tycz­ne­go w Euro­pie, skut­ki blo­ka­dy Morza Czar­ne­go, umo­wa Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa w spra­wie osób ubie­ga­ją­cych się o azyl, huma­ni­tar­ne kon­se­kwen­cje rosyj­skiej agre­sji na Ukra­inę oraz wal­ka z antysemityzmem.

W trak­cie sesji wraz z Doni­ką Gerval­lą Schwarz, Wice­pre­mier oraz Mini­ster spraw Zagra­nicz­nych i Dia­spo­ry Repu­bli­ki Koso­wa roz­ma­wia­łem o per­spek­ty­wie wej­ścia Koso­wa do Rady Europy.

12 maja Rząd Repu­bli­ki Koso­wa zło­żył ofi­cjal­ny wnio­sek o peł­ne człon­ko­stwo w Radzie Euro­py. Chciał­bym w tym miej­scu przy­po­mnieć, iż Koso­wo i Bia­ło­ruś to jedy­ne kra­je euro­pej­skie, któ­re nie nale­żą do tej organizacji.

Przy oka­zji rapor­tu na temat zestrze­le­nia lotu MH17 przez sepa­ra­ty­stów z Don­ba­su odby­łem spo­tka­nie z Kró­lem Nider­lan­dów Wil­hel­mem Alexandrem. 

17 lip­ca 2014 roku Rosja­nie doko­na­li zama­chu na male­zyj­ski samo­lot pasa­żer­ski. W wyni­ku zestrze­le­nia Boein­ga 777 nad ukra­iń­skim Don­ba­sem śmierć ponio­sło 298 osób, w tym 80 dzie­ci. Do dzi­siaj toczy się wal­ka o spra­wie­dli­wość w obli­czu tej katastrofy.