84. rocznica wybuchu II wojny światowej

On 10 września, 2023 by Redaktor O

Wybuch dru­giej woj­ny świa­to­wej… Naj­więk­szej tra­ge­dii w dzie­jach ludzkości.

Jest 1 wrze­śnia 1939 roku, godzi­na 4:35. Miesz­kań­cy sły­szą odgło­sy spa­da­ją­cych bomb. To Niem­cy. Bom­bar­du­ją Wie­luń. Zale­d­wie kilk­na­ście minut póź­niej, gdzie indziej, roz­cho­dzą się odgło­sy strza­łów. To ostrzał pol­skie­go wybrze­ża z pan­cer­ni­ka Schleswig-Holstein.

Roz­po­czę­cie dru­giej woj­ny świa­to­wej to bar­dzo pamięt­na data w naszej histo­rii, kie­dy to Niem­cy roz­po­czę­ły dzia­ła­nia zbroj­ne wobec Pol­ski bez uprzed­nie­go wypo­wie­dze­nia woj­ny. Zale­d­wie 3 dni po tej tra­ge­dii, zosta­li­śmy porzu­ce­ni przez sojusz­ni­ków, Fran­cję oraz Wiel­ką Bry­ta­nię. Nie pod­ję­li oni żad­nych dzia­łań mili­tar­nych prze­ciw­ko Rze­szy Nie­miec­kiej. Musie­li­śmy sami zma­gać się z atakiem.

Do same­go koń­ca, dziel­nie wal­czy­li­śmy o wol­ność. Wal­czy­li mło­dzi i sta­rzy, dzie­ci oraz doro­śli. Nie liczy­ły się oko­licz­no­ści, zasa­dy. Jedy­ne reflek­sje szy­bo­wa­ły w tam­tym cza­sie w kie­run­ku wol­nej Polski.

Kon­flikt stał się naj­więk­szą tra­ge­dią w dzie­jach ludz­ko­ści. Był to naj­więk­szy kon­flikt zbroj­ny, któ­ry objął aż 3 kon­ty­nen­ty i pochło­nął dzie­siąt­ki milio­nów ofiar. Zgi­nę­ło 6 milio­nów pol­skich oby­wa­te­li. Pol­ska ponio­sła naj­więk­sze stra­ty lud­no­ścio­we w sto­sun­ku do innych kra­jów europejskich.

1 wrze­śnia upa­mięt­ni­li­śmy 84. rocz­ni­cę wybu­chu II WŚ. Wynie­śmy obszer­ną naukę z tej kata­stro­fal­nej lek­cji i wszel­ki­mi zaso­ba­mi aktyw­nie dbaj­my o to, aby już nigdy się nie powtórzyła.

Chwa­ła Bohaterom!