Kontakt

Biuro Sena­tor­skie Alek­san­dra Pocieja

ul. Flory 7/6
00–586 War­szawa
tel.: (22) 820 77 96
Biuro czynne od ponie­działku do piątku w godzi­nach 10:00 — 16:00.

Plat­forma Oby­wa­tel­ska — Region Mazowiecki

Al. Jero­zo­lim­skie 30
00–024 War­szawa
e-mail: mazowsze@platforma.org
tel. (22) 621 57 81

W ser­wi­sie wyko­rzy­stano zdję­cia autor­stwa: K. Czer­wiń­ska, M. Kozi­czyń­ski, M. Józe­fa­ciuk, W. Kuc­ner, M. Lukawski.