Kontakt

 

Biu­ro Sena­tor­skie Alek­san­dra Pocieja

ul. Flo­ry 7/6
00–586 War­sza­wa
tel.: (22) 820 77 96
 
Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 10:00 — 16:00.
 
 
 
 
Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska — Region Mazo­wiec­ki 
 
Al. Jero­zo­lim­skie 30
00–024 War­sza­wa
e‑mail: mazowsze@platforma.org
tel. (22) 621 57 81
 
 
 

 

W ser­wi­sie wyko­rzy­sta­no zdję­cia autor­stwa: K. Czer­wiń­ska, M. Kozi­czyń­ski, M. Józe­fa­ciuk, W. Kuc­ner, M. Lukawski.