Senat

banereksenat

Praca w Sena­cie to speł­nie­nie marzeń z daw­nych lat, chcia­łem popra­wiać i uprasz­czać prawo by łatwiej było żyć i pra­co­wać w naszym kraju. Mam nadzieję, że moja praca, przy­nosi oby­wa­te­lom RP lep­sze prawo, oczysz­czone ze zbęd­nych dodat­ków będą­cych wyni­kiem poli­tycz­nych zawi­ro­wań.
 

Moja dzia­łal­ność w obec­nej X kaden­cji Senatu

Funk­cje:

 • Prze­wod­ni­czący Komi­sji Praw Czło­wieka, Pra­wo­rząd­no­ści i Petycji
 • Czło­nek Komi­sji Kul­tury i Środ­ków Przekazu

Wykaz posie­dzeń:

 


Moja dzia­łal­ność w IX kaden­cji Senatu (2015–2019)

Funk­cje:

 • Czło­nek Komi­sji Praw Czło­wieka, Pra­wo­rząd­no­ści i Petycji
 • Zastępca prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji Ustawodawczej

Wykaz posie­dzeń:

Senac­kie Grupy Bilateralne:

 • Prze­wod­ni­czący Senac­kiej Grupy Pol­sko — Fran­cu­skiej
 • Zastępca Prze­wod­ni­czą­cego Senac­kiej Grupy Polsko-Japońskiej

Par­la­men­tarne Grupy Bilateralne:

 • Czło­nek Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej

 


Moje dzia­ła­nia w VIII kaden­cji (2011–2015)

CZŁONEK KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI

Przed­mio­tem dzia­ła­nia komi­sji są: prawa i wol­no­ści oby­wa­tel­skie i ich insty­tu­cjo­nalne gwa­ran­cje, sprawy zwią­zane z funk­cjo­no­wa­niem wymiaru spra­wie­dli­wo­ści i bez­pie­czeń­stwa publicz­nego, prze­strze­ga­nie prawa, prze­strze­ga­nie praw czło­wieka, insty­tu­cje spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego i orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, roz­pa­try­wa­nie pety­cji kie­ro­wa­nych do Senatu i jego organów.

Prace komi­sji:

baner3

 

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

Przed­mio­tem dzia­ła­nia komi­sji są bie­żąca i per­spek­ty­wiczna poli­tyka gospo­dar­cza pań­stwa, zasady kształ­to­wa­nia sto­sun­ków wła­sno­ścio­wych i prze­kształ­ce­nia wła­sno­ściowe, restruk­tu­ry­za­cja gospo­darki, sprawy Skarbu Pań­stwa, dzia­łal­ność przed­się­biorstw pań­stwo­wych, dzia­ła­nia anty­mo­no­po­li­styczne, gospo­darka prze­strzenna i miesz­ka­niowa, budow­nic­two, trans­port, łącz­ność, infor­ma­ty­za­cja i gospo­darka mor­ska, gór­nic­two i ener­ge­tyka, tury­styka, sto­sunki gospo­dar­cze z zagranicą.

 
Prace komisji:

baner4
 

OŚWIADCZENIA I WYPOWIEDZI:

Grupy bila­te­ralne:

baner7

Czło­nek zespo­łów parlamentarnych:

 baner6

 

 • Czło­nek Zarządu Pol­skiej Grupy Unii Mię­dzy­par­la­men­tar­nej 
 • Pol­ska Grupa Unii Mię­dzy­par­la­men­tar­nej — Infor­ma­cje pod­sta­wowe 
 •  
  Czło­nek Klubu Par­la­men­tar­nego Plat­formy Obywatelskiej