Senat

banereksenat

Pra­ca w Sena­cie to speł­nie­nie marzeń z daw­nych lat, chcia­łem popra­wiać i uprasz­czać pra­wo by łatwiej było żyć i pra­co­wać w naszym kra­ju. Mam nadzie­ję, że moja pra­ca, przy­no­si oby­wa­te­lom RP lep­sze pra­wo, oczysz­czo­ne ze zbęd­nych dodat­ków będą­cych wyni­kiem poli­tycz­nych zawirowań.
 

Moja działalność w obecnej X kadencji Senatu

Funk­cje:

 • Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i Petycji
 • Czło­nek Komi­sji Kul­tu­ry i Środ­ków Przekazu

Wykaz posie­dzeń:

 


Moja działalność w IX kadencji Senatu (2015–2019)

Funk­cje:

 • Czło­nek Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i Petycji
 • Zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Ustawodawczej

Wykaz posie­dzeń:

Senac­kie Gru­py Bilateralne:

 • Prze­wod­ni­czą­cy Senac­kiej Gru­py Pol­sko — Fran­cu­skiej
 • Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Senac­kiej Gru­py Polsko-Japońskiej

Par­la­men­tar­ne Gru­py Bilateralne:

 • Czło­nek Pol­sko-Irań­skiej Gru­py Parlamentarnej

 


Moje działania w VIII kadencji (2011–2015)

CZŁONEK KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI

Przed­mio­tem dzia­ła­nia komi­sji są: pra­wa i wol­no­ści oby­wa­tel­skie i ich insty­tu­cjo­nal­ne gwa­ran­cje, spra­wy zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści i bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go, prze­strze­ga­nie pra­wa, prze­strze­ga­nie praw czło­wie­ka, insty­tu­cje spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, roz­pa­try­wa­nie pety­cji kie­ro­wa­nych do Sena­tu i jego organów.

Pra­ce komisji:

baner3

 

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

Przed­mio­tem dzia­ła­nia komi­sji są bie­żą­ca i per­spek­ty­wicz­na poli­ty­ka gospo­dar­cza pań­stwa, zasa­dy kształ­to­wa­nia sto­sun­ków wła­sno­ścio­wych i prze­kształ­ce­nia wła­sno­ścio­we, restruk­tu­ry­za­cja gospo­dar­ki, spra­wy Skar­bu Pań­stwa, dzia­łal­ność przed­się­biorstw pań­stwo­wych, dzia­ła­nia anty­mo­no­po­li­stycz­ne, gospo­dar­ka prze­strzen­na i miesz­ka­nio­wa, budow­nic­two, trans­port, łącz­ność, infor­ma­ty­za­cja i gospo­dar­ka mor­ska, gór­nic­two i ener­ge­ty­ka, tury­sty­ka, sto­sun­ki gospo­dar­cze z zagranicą.

 
Pra­ce komisji:

baner4
 

OŚWIADCZENIA I WYPOWIEDZI:

Gru­py bilateralne:

baner7

Czło­nek zespo­łów parlamentarnych:

 baner6

 

 • Czło­nek Zarzą­du Pol­skiej Gru­py Unii Mię­dzy­par­la­men­tar­nej 
 • Pol­ska Gru­pa Unii Mię­dzy­par­la­men­tar­nej — Infor­ma­cje pod­sta­wo­we 
 •  
  Czło­nek Klu­bu Par­la­men­tar­ne­go Plat­for­my Obywatelskiej