O mnie

Uro­dzi­łem się w 1965 roku w War­sza­wie. Z tym mia­stem jestem zwią­za­ny od zawsze. Tutaj dora­sta­łem, koń­czy­łem kolej­ne szko­ły, potem stu­dia. Tutaj przy­szły na świat moje dzie­ci: Ksa­we­ry, Wero­ni­ka, Kon­stan­ty i Wiktoria.

Jestem absol­wen­tem II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Ste­fa­na Bato­re­go w War­sza­wie. W latach 1983–1988 roku stu­dio­wa­łem na Wydzia­le Pra­wa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. W 1986 roku zają­łem pierw­sze miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie kra­so­mów­czym apli­kan­tów i stu­den­tów prawa.

Z wyni­kiem bar­dzo dobrym obro­ni­łem pra­cę magi­ster­ską poświę­co­ną pro­ble­ma­ty­ce kary śmier­ci. Pro­mo­to­rem mojej pra­cy był prof. Lech Falandysz.

W latach 1989 ukoń­czy­łem stu­dia pody­plo­mo­we we Fran­cji na Uni­ver­si­te de Paris X Nan­ter­re – DESS Dro­it Inter­na­tio­nal du Com­mer­ce (Mię­dzy­na­ro­do­we Pra­wo Handlowe).

Pomię­dzy rokiem 1990 a 1991 pra­co­wa­łem w zagra­nicz­nych kan­ce­la­riach praw­nych m. in. w kan­ce­la­rii „Stroock&Stroock&Lavan” w Nowym Jor­ku i kan­ce­la­rii „Gide Loy­ret­te Nouel” w Paryżu.

Apli­ka­cję adwo­kac­ką odby­łem w latach 1991–1995 w War­sza­wie, zdo­by­wa­jąc prak­ty­kę zawo­do­wą w war­szaw­skiej kan­ce­la­rii „Lawy­er Service”.

Jestem adwo­ka­tem, człon­kiem Okrę­go­wej Izby Adwo­kac­kiej w War­sza­wie. Od 1996 r. do paź­dzier­ni­ka 2011 r. byłem wspól­ni­kiem Spół­ki „Pociej, Dubo­is i Wspól­ni­cy. Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka’’. Pro­wa­dzi­łem spra­wy i dora­dza­łem w zakre­sie pra­wa kar­ne­go, rodzin­ne­go, han­dlo­we­go i nieruchomości.

Jako felie­to­ni­sta współ­pra­co­wa­łem z Gaze­tą Finan­so­wą, Życiem War­sza­wy, Pol­skim Radiem, Suk­ce­sem oraz Gen­tel­ma­nem. W 2005 roku uka­za­ła się moja książ­ka „ Ręce na biur­ku”, będą­ca zbio­rem naj­lep­szych felie­to­nów. Przez wie­le lat byłem czę­stym komen­ta­to­rem bie­żą­cych wyda­rzeń spo­łecz­nych i praw­nych w Tele­wi­zji Pol­skiej, TVN 24, Pol­sat News, Super­sta­cji i Pol­skim Radiu.

W licz­nych pro­gra­mach radio­wych i tele­wi­zyj­nych popu­la­ry­zo­wa­łem wie­dzę na temat pra­wa i spo­so­bu jego funk­cjo­no­wa­nia, posze­rza­jąc w ten spo­sób świa­do­mość praw­ną Pola­ków.  W latach 2002–2007 byłem współ­twór­cą i pro­wa­dzą­cym pierw­sze­go w Pol­sce pro­gra­mu sądo­we­go „Wer­dykt’’ nada­wa­ne­go na ante­nie Tele5. Rów­no­le­gle przez kil­ka lat regu­lar­nie wystę­po­wa­łem, jako eks­pert w popu­lar­nym pro­gra­mie Ewy Drzy­zgi „ Roz­mo­wy w toku”.

W roku 2005 byłem sze­fem kam­pa­nii pre­zy­denc­kiej Pro­fe­so­ra Zbi­gnie­wa Religi.

Od naj­młod­szych lat pró­bo­wa­łem swo­ich sił w fil­mie, zagra­łem głów­ną rolę obok Wie­sła­wa Goła­sa w jed­nym z odcin­ków popu­lar­ne­go seria­lu „ Dro­ga”, co pewien czas poja­wia­łem się w kinie gra­jąc epi­zo­dycz­ne role w takich fil­mach jak: „Nie ma moc­nych’’, „Kochaj albo rzuć’’, „ Sto koni do stu brze­gów”, „Ogniem i mie­czem’’, „Sta­ra Baśń’’, „Bitwa War­szaw­ska 1920”.

baner1

W wybo­rach par­la­men­tar­nych w 2011 po raz pierw­szy wystar­to­wa­łem do Sena­tu jako bez­par­tyj­ny kan­dy­dat z ramie­nia Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej w okrę­gu nr 45 w War­sza­wie. Otrzy­ma­łem 99 358 gło­sów, uzy­sku­jąc man­dat senatora.

W 2015 roku ponow­nie wystar­to­wa­łem w wybo­rach do Sena­tu z ramie­nia Komi­te­tu Wybor­cze­go Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej. Wynik 100 445 gło­sów zapew­nił mi miej­sce w Sena­cie IX kaden­cji, gdzie peł­ni­łem funk­cję zastęp­cy prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Usta­wo­daw­czej, byłem rów­nież człon­kiem Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i Pety­cji. Ponad­to dzia­ła­łem w gru­pach bila­te­raln­cyh – jako prze­wod­ni­czą­cy Senac­kiej Gru­py Pol­sko — Fran­cu­skiej, zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Senac­kiej Gru­py Pol­sko — Japoń­skiej oraz czło­nek Pol­sko — Irań­skiej Gru­py Par­la­men­tar­nej.

W 2019 roku uzy­ska­łem popar­cie 175 660 wybor­ców i z tym man­da­tem zaufa­nia zasia­dłem w ławach Sena­tu X kaden­cji.

Obec­nie jestem prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i Pety­cji oraz człon­kiem dwóch komi­sji senac­kich: Komi­sji Nad­zwy­czaj­nej do spraw Kli­ma­tu oraz Komi­sji Kul­tu­ry i Środ­ków Prze­ka­zu. Nadal peł­nię funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go Senac­kiej Gru­py Pol­sko – Fran­cu­skiej.  Jestem sze­fem Pol­skiej Sek­cji Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Fran­ko­fo­nii oraz człon­kiem kil­ku grup bileteralnych.

baner5

Za swo­ją dzia­łal­ność i wkład w roz­wój sto­sun­ków pol­sko – fran­cu­skich otrzy­ma­łem w 2015 roku Order Kawa­le­ra Legii Honorowej.

Od 2015 roku repre­zen­tu­ję nasz kraj w Zgo­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady Euro­py. W Zgro­ma­dze­niu czyn­nie dzia­łam w Komi­sji Praw­nej, Komi­sji Moni­to­rin­go­wej oraz Komi­sji ds. Migra­cji i Uchodźców.

W 2018 roku zosta­łem wybra­ny  sze­fem frak­cji Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Zgro­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady Euro­py. Ze wzglę­du na moją funk­cję regu­lar­nie uczest­ni­czę w posie­dze­niach Komi­te­tu Pre­zy­dial­ne­go ZPRE, Komi­sji Sta­łej, Biu­ra Zgro­ma­dze­nia, Komi­sji ds. Poli­tycz­nych i Demo­kra­cji oraz Komi­sji Zasad, Pro­ce­dur, Immu­ni­te­tów i Spraw Instytucjonalnych.

Hob­by

Sport: jeź­dziec­two, nar­ciar­stwo, tenis ziem­ny i stołowy

baner2

Ulu­bio­ne książ­ki: Teo­dor Par­nic­ki “Aecjusz, ostat­ni Rzy­mia­nin”, “Koniec Zgo­dy Naro­dów”, Hen­ryk Sien­kie­wicz “Try­lo­gia”, Marian Hemar “Powo­jen­ne wier­sze poli­tycz­ne”, Julian Tuwim “Jar­mark rymów”, Joseph Hel­ler „Para­graf 22”, Eusta­chy Ryl­ski “Powrót”, “Stan­kie­wicz”, John Gri­sham “Fir­ma”, Stieg Lars­son “Mil­len­nium”, Sta­ni­sław Lem „Opo­wie­ści o Pilo­cie Pirxsie”, „Dzien­ni­ki gwiaz­do­we”, „Eden”

Ulu­bio­na muzy­ka: Raz dwa trzy, Pink Floyd, Kazik, Ennio Mor­ri­co­ne, Maanam, Bud­ka Sufle­ra, Perfect

Ulu­bio­ne fil­my: “Ojciec chrzest­ny”, “Potop”, “Tro­ja”, “Czu­łe słów­ka”, fil­my Woody Allena

Ulu­bio­ny cytat: “Nie mów hop dopó­ki nie prze­sko­czysz pło­tu, a jak prze­sko­czysz, to naj­pierw popatrz w co wsko­czy­łeś.” — Julian Tuwim