O mnie

 

Uro­dzi­łem się w 1965 roku w War­sza­wie. Z tym mia­stem jestem zwią­zany od zawsze. Tutaj dora­sta­łem, koń­czy­łem kolejne szkoły, potem stu­dia. Tutaj przy­szły na świat moje dzieci: Ksa­wery, Wero­nika, Kon­stanty i Wiktoria.

 

Jestem absol­wen­tem II Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Ste­fana Bato­rego w War­sza­wie. W latach 1983–1988 roku stu­dio­wa­łem na Wydziale Prawa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. W 1986 roku zają­łem pierw­sze miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie kra­so­mów­czym apli­kan­tów i stu­den­tów prawa.

 

Z wyni­kiem bar­dzo dobrym obro­ni­łem pracę magi­ster­ską poświę­coną pro­ble­ma­tyce kary śmierci. Pro­mo­to­rem mojej pracy był prof. Lech Falandysz.

 

W latach 1989 ukoń­czy­łem stu­dia pody­plo­mowe we Fran­cji na Uni­ver­site de Paris X Nan­terre – DESS Droit Inter­na­tio­nal du Com­merce (Mię­dzy­na­ro­dowe Prawo Handlowe).

 

Pomię­dzy rokiem 1990 a 1991 pra­co­wa­łem w zagra­nicz­nych kan­ce­la­riach praw­nych m. in. w kan­ce­la­rii „Stroock&Stroock&Lavan” w Nowym Jorku i kan­ce­la­rii „Gide Loy­rette Nouel” w Paryżu.

 

Apli­ka­cję adwo­kacką odby­łem w latach 1991–1995 w War­sza­wie, zdo­by­wa­jąc prak­tykę zawo­dową w war­szaw­skiej kan­ce­la­rii „Lawyer Service”.

 

Jestem adwo­ka­tem, człon­kiem Okrę­go­wej Izby Adwo­kac­kiej w War­sza­wie. Od 1996 r. do paź­dzier­nika 2011 r. byłem wspól­ni­kiem Spółki „Pociej, Dubois i Wspól­nicy. Kan­ce­la­ria Adwo­kacka’’. Pro­wa­dzi­łem sprawy i dora­dza­łem w zakre­sie prawa kar­nego, rodzin­nego, han­dlo­wego i nieruchomości.

 

Jako felie­to­ni­sta współ­pra­co­wa­łem z Gazetą Finan­sową, Życiem War­szawy, Pol­skim Radiem, Suk­ce­sem oraz Gen­tel­ma­nem. W 2005 roku uka­zała się moja książka „ Ręce na biurku”, będąca zbio­rem naj­lep­szych felie­to­nów. Przez wiele lat byłem czę­stym komen­ta­to­rem bie­żą­cych wyda­rzeń spo­łecz­nych i praw­nych w Tele­wi­zji Pol­skiej, TVN 24, Pol­sat News, Super­sta­cji i Pol­skim Radiu.

 

W licz­nych pro­gra­mach radio­wych i tele­wi­zyj­nych popu­la­ry­zo­wa­łem wie­dzę na temat prawa i spo­sobu jego funk­cjo­no­wa­nia, posze­rza­jąc w ten spo­sób świa­do­mość prawną Pola­ków.  W latach 2002–2007 byłem współ­twórcą i pro­wa­dzą­cym pierw­szego w Pol­sce pro­gramu sądo­wego „Wer­dykt’’ nada­wa­nego na ante­nie Tele5. Rów­no­le­gle przez kilka lat regu­lar­nie wystę­po­wa­łem, jako eks­pert w popu­lar­nym pro­gra­mie Ewy Drzy­zgi „ Roz­mowy w toku”.

 

W roku 2005 byłem sze­fem kam­pa­nii pre­zy­denc­kiej Pro­fe­sora Zbi­gniewa Religi.

Czyn­nie upra­wiam sport, w tym w szcze­gól­no­ści tenis sto­łowy, jeź­dziec­two, nar­ciar­stwo i tenis ziemny. W cza­sach stu­denc­kich byłem zawod­ni­kiem AZS w Judo.

 

Od naj­młod­szych lat pró­bo­wa­łem swo­ich sił w fil­mie, zagra­łem główną rolę obok Wie­sława Gołasa w jed­nym z odcin­ków popu­lar­nego serialu „ Droga”, co pewien czas poja­wia­łem się w kinie gra­jąc epi­zo­dyczne role w takich fil­mach jak: „Nie ma moc­nych’’, „Kochaj albo rzuć’’, „ Sto koni do stu brze­gów”, „Ogniem i mie­czem’’, „Stara Baśń’’, „Bitwa War­szaw­ska 1920”.

baner1

W wybo­rach par­la­men­tar­nych w 2011 po raz pierw­szy wystar­to­wa­łem do Senatu jako bez­par­tyjny kan­dy­dat z ramie­nia Plat­formy Oby­wa­tel­skiej w okręgu nr 45 w War­sza­wie. Otrzy­ma­łem 99 358 gło­sów, uzy­sku­jąc man­dat senatora

baner5

Hobby:

Sport: jeź­dziec­two, nar­ciar­stwo, tenis ziemny i stołowy

baner2

Ulu­bione książki: Teo­dor Par­nicki “Aecjusz, ostatni Rzy­mia­nin”, “Koniec Zgody Naro­dów”, Hen­ryk Sien­kie­wicz “Try­lo­gia”, Marian Hemar “Powo­jenne wier­sze poli­tyczne”, Julian Tuwim “Jar­mark rymów”, Joseph Hel­ler „Para­graf 22”, Eusta­chy Ryl­ski “Powrót”, “Stan­kie­wicz”, John Gri­sham “Firma”, Stieg Lars­son “Mil­len­nium”, Sta­ni­sław Lem „Opo­wie­ści o Pilo­cie Pirxsie”, „Dzien­niki gwiaz­dowe”, „Eden”

Ulu­biona muzyka: Raz dwa trzy, Pink Floyd, Kazik, Ennio Mor­ri­cone, Maanam, Budka Suflera, Perfect

Ulu­bione filmy: “Ojciec chrzestny”, “Potop”, “Troja”, “Czułe słówka”, filmy Woody Allena

Ulu­biony cytat: “Nie mów hop dopóki nie prze­sko­czysz płotu, a jak prze­sko­czysz, to naj­pierw popatrz w co wsko­czy­łeś.” — Julian Tuwim