Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

Zimowa sesja ZPRE

W dniach 24–28 stycz­nia br. wzią­łem udział w zimo­wej sesji Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego...

12th Lut

Pomoc dla dotkniętych lockdownem Morawieckiego

30th Lis

Słabnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Nasze rela­cje z Radą Europy-kluczową insty­tu­cją dzia­ła­jącą w zakre­sie obrony praw czło­wieka,...

10th Lis

11 posiedzenie Senatu RP

Za nami kil­ku­dniowe posie­dze­nie Senatu. Przy­ję­li­śmy 7 ustaw, w tym wzbu­dza­jącą wiele...

04th Cze

Oświadczenie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

W zeszłym tygo­dniu prze­by­wa­łem w Paryżu. Wizyta miała cha­rak­ter służ­bowy. W ramach...

12th Mar
Oświadczenie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Prezydent Macron w polskim Senacie

03.02.2020 w Sena­cie RP odbyło się spo­tka­nie z Pre­zy­den­tem Repu­bliki Fran­cu­skiej Emma­nu­elem...

04th Lut

Zimowa Sesja w Radzie Europy

W dniach 27 –31 stycz­nia odbyła się zimowa sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego Rady...

03rd Lut

Wystąpienie na kongresie EPL w Zagrzebiu

Wystą­pie­nie na kon­gre­sie EPL w Zagrzebiu

22nd Lis

Kongres EPL w Zagrzebiu

20–21 listo­pada w Zagrze­biu miał miej­sce kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem...

21st Lis

Inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji

W dniach 12–13 listo­pada odbyło się inau­gu­ra­cyjne posie­dze­nie Senatu X kaden­cji. Zostały...

14th Lis
Pages:1234»