Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

Odsłonięcie tablicy Ireny Sendlerowej

Uro­czy­ste odsło­nię­cie tablicy odbyło się na war­szaw­skiej Woli. To tutaj, w domu...

08th maj

Welconomy 2015

W dniach 2–3 marca sena­tor wziął udział w XXII edy­cji Forum Gospo­dar­czego...

23rd mar

Zamach terrorystyczny we Francji — list do Ambasadora

Na początku stycz­nia Fran­cję dotknęła ogromna tra­ge­dia. W wyniku dzia­łań islam­skich ter­ro­ry­stów...

03rd lut

Maszt Wolności w Warszawie

W dniu 10 listo­pada 2014 roku, w przed­dzień 96. rocz­nicy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści...

10th lis

Poprawka Pocieja — Senat za 600 milionami dla Warszawy

Roz­mowa z sena­to­rem Alek­san­drem Pocie­jem, współ­ini­cja­to­rem z sena­to­rem Mar­kiem Borow­skim pro­jektu ustawy...

04th paź

Nasze pierwsze 10 lat w UE

Już 1 maja obcho­dzić będziemy 10. rocz­nicę przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej....

01st maj

Nasza drużyna PO do PE 2014

Pod­czas piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji Plat­formy Oby­wa­tel­skiej RP Mazow­sze zapre­zen­to­wani zostali kan­dy­daci do Par­la­mentu...

11th kw.

Ośrodek “Solec” — Interwencja

W ogło­szo­nym nie­dawno pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego dla rejonu Powi­śla zostały zawarte wyjąt­kowo...

04th kw.
Pages:«1234