Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

Donald Tusk wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej

Donald Tusk został wybra­ny na kolej­ną, dru­gą, 2,5‑roczną kaden­cję prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Euro­pej­skiej....

09th mar

PIS militaryzuje Parlament

Przy­go­to­wa­nia wła­dzy do roz­mów z oby­wa­te­la­mi i opo­zy­cją. Nigdy od prze­ło­mu roku...

19th gru

Wybory na Białorusi

Na począt­ku wrze­śnia w ramach Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Rady Euro­py Sena­tor był obser­wa­to­rem wybo­rów...

10th wrz

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Try­bu­na­le Kon­sty­tu­cyj­nym cie­ka­wy wykład Ada­ma Zamoy­skie­go na temat postrze­ga­nia sytu­acji Pol­ski w...

03rd maj

II Sesja Plenarna Rady Europy w Strasburgu

W dniach 18–22 kwiet­nia 2016 roku odby­ła się II. Sesja Ple­nar­na Zgromadzenia...

19th kwi

Legia Honorowa dla Senatora Pocieja

Amba­sa­dor Fran­cji w Pol­sce Pier­re Buh­ler zor­ga­ni­zo­wał 18 wrze­śnia 2015 r. w...

19th wrz

Delegacja Senackiej Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej

W dniach 9–11 lip­ca 2013r. odby­ła się wizy­ta człon­ków dele­ga­cji Gru­py Przy­jaź­ni...

15th lip

Ustawa reprywatyzacyjna — blokujemy przejęcia szkół i przedszkoli

Chcąc upo­rząd­ko­wać spra­wy zwią­za­ne ze skut­ka­mi tzw. dekre­tu Bie­ru­ta w War­sza­wie sena­tor...

08th cze

Ustawa krajobrazowa podpisana :)

W dniu 15 maja 2015 roku Pre­zy­dent Bro­ni­sław Komo­row­ski pod­pi­sał tzw. „usta­wę...

15th maj

Odsłonięcie tablicy Ireny Sendlerowej

Uro­czy­ste odsło­nię­cie tabli­cy odby­ło się na war­szaw­skiej Woli. To tutaj, w domu...

08th maj
Pages:«12345»