Delegacja Senackiej Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej

On lipiec 15, 2015 by Redaktor

W dniach 9–11 lipca 2013r. odbyła się wizyta człon­ków dele­ga­cji Grupy Przy­jaźni z Senatu Fran­cu­skiego. Na spe­cjalne zapro­sze­nie jej prze­wod­ni­czą­cego Jean-Pierre Leleux zgod­nie z zasadą wza­jem­no­ści w dniach 29.06–03.07 2015r. dele­ga­cja Senac­kiej Grupy Przy­jaźni Polsko-Francuskiej gościła we Fran­cji. Pod­czas wizyty oma­wiano sze­reg spraw doty­czą­cych obu krajów.

11695963_843855422378158_1625055617544156179_n

11811543_843855879044779_7979486298563013279_n

11816967_843854769044890_2131315882995571585_n

11825158_843856175711416_4920882510167322388_n

11825638_843856342378066_2808683613163438107_n

11828809_843855579044809_627189848238176460_n