II Sesja Plenarna Rady Europy w Strasburgu

On kwiecień 19, 2016 by Redaktor

W dniach 18–22 kwiet­nia 2016 roku odbyła się II. Sesja Ple­narna Zgro­ma­dze­nia
Par­la­men­tar­nego Rady Europy. Tema­tem sesji była sytu­acja w Euro­pie w dobie
kry­zysu spo­wo­do­wa­nego zda­rze­niami na wscho­dzie Ukra­iny, odno­wio­nym kon­flik­tem
ormiańsko-azerskim oraz nie­kon­tro­lo­wa­nym napły­wem imi­gran­tów i uchodź­ców z
Bli­skiego Wschodu.