Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

11 posiedzenie Senatu RP

Za nami kil­ku­dnio­we posie­dze­nie Sena­tu. Przy­ję­li­śmy 7 ustaw, w tym wzbu­dza­ją­cą wie­le...

04th cze

Prezydent Macron w polskim Senacie

03.02.2020 w Sena­cie RP odby­ło się spo­tka­nie z Pre­zy­den­tem Repu­bli­ki Fran­cu­skiej Emma­nu­elem...

04th lut

Zimowa Sesja w Radzie Europy

W dniach 27 ‑31 stycz­nia odby­ła się zimo­wa sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady...

03rd lut

Wystąpienie na kongresie EPL w Zagrzebiu

Wystą­pie­nie na kon­gre­sie EPL w Zagrzebiu

22nd lis

Kongres EPL w Zagrzebiu

20–21 listo­pa­da w Zagrze­biu miał miej­sce kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem...

21st lis

Inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji

W dniach 12–13 listo­pa­da odby­ło się inau­gu­ra­cyj­ne posie­dze­nie Sena­tu X kaden­cji. Zosta­ły...

14th lis

Zaświadczenie o wyborze na senatora

25 paź­dzier­ni­ka, wraz z inny­mi nowo wybra­ny­mi sena­to­ra­mi ode­bra­łem z rąk Prze­wod­ni­czą­ce­go...

30th paź

Wystąpienie z okazji 70-lecia Rady Europy

Wystą­pie­nie z oka­zji 70-lecia Rady Europy.

04th paź

Musimy stworzyć jednolite standardy dla instytucji RPO

Moje wystą­pie­nie na Radzie Euro­py w ramach deba­ty na temat potrze­by stwo­rze­nia...

04th paź

70-lecie Rady Europy

Spo­tka­nie z pre­zy­den­tem Fran­cji Emma­nu­elem Macro­nem z oka­zji 70-lecia Rady Euro­py. Po...

02nd paź
Pages:«1234»