Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

Letnia sesja plenarna ZPRE

W dniach 20–24 czerw­ca w Stras­bur­gu mia­ła miej­sce let­nia sesja ple­nar­na Zgro­ma­dze­nia...

27th cze
Off

Wiosenna sesja ZPRE

W dniach 19 – 22 kwiet­nia odby­ła się wio­sen­na sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go...

23rd kwi

Stanowisko Europejskiej Partii Ludowej w ZPRE na temat sytuacji na Białorusi

Z mojej ini­cja­ty­wy EPP/CD — naj­więk­sza gru­pa poli­tycz­na w Zgro­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady...

31st mar

Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych w Bułgarii

W dniach 10–13 mar­ca z ramie­nia Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Euro­py uczest­ni­czy­łem w...

16th mar

Zimowa sesja ZPRE

W dniach 24–28 stycz­nia br. wzią­łem udział w zimo­wej sesji Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go...

12th lut

Pomoc dla dotkniętych lockdownem Morawieckiego

30th lis

Słabnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Nasze rela­cje z Radą Euro­py-klu­czo­wą insty­tu­cją dzia­ła­ją­cą w zakre­sie obro­ny praw czło­wie­ka,...

10th lis

11 posiedzenie Senatu RP

Za nami kil­ku­dnio­we posie­dze­nie Sena­tu. Przy­ję­li­śmy 7 ustaw, w tym wzbu­dza­ją­cą wie­le...

04th cze

Prezydent Macron w polskim Senacie

03.02.2020 w Sena­cie RP odby­ło się spo­tka­nie z Pre­zy­den­tem Repu­bli­ki Fran­cu­skiej Emma­nu­elem...

04th lut

Zimowa Sesja w Radzie Europy

W dniach 27 ‑31 stycz­nia odby­ła się zimo­wa sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady...

03rd lut
Pages:«12345»