Wiosenna sesja ZPRE

On 23 kwietnia, 2021 by Redaktor M

W dniach 19 – 22 kwiet­nia odby­ła się wio­sen­na sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Euro­py. Prze­dłu­ża­ją­ca się sytu­acja epi­de­mio­lo­gicz­na po raz kolej­ny wymu­si­ła zor­ga­ni­zo­wa­nie obrad w for­mie hybry­do­wej. W Stras­bo­ur­gu, prze­strze­ga­jąc ści­słe­go reżi­mu sani­tar­ne­go, zebra­ło się część depu­to­wa­nych, zaś pozo­sta­li uczest­ni­czy­li w sesji w spo­sób zdal­ny. Spo­sób przy­go­to­wa­nia oraz spraw­ny prze­bieg samych obrad, czę­ścio­wo sta­cjo­nar­nych, a czę­ścio­wo onli­ne – uzmy­sła­wia, że coraz lepiej odnaj­du­je­my się i funk­cjo­nu­je­my w obec­nej rze­czy­wi­sto­ści. Mimo to, każ­dy ma nadzie­ję że dzię­ki szcze­pion­kom wkrót­ce upo­ra­my się z pan­de­mią w Euro­pie i już w czerw­cu ZPRE odbę­dzie się w tra­dy­cyj­nej formie.
Pod­czas nie­mal tygo­dnio­we­go posie­dze­nia poru­szo­no wie­le istot­nych tema­tów i prze­pro­wa­dzo­no sze­reg waż­nych oraz pil­nych debat. Z oka­zji nie­miec­kiej pre­zy­den­cji w Radzie Euro­py w posie­dze­niu wzię­ła udział kanc­lerz Ange­la Mer­kel oraz Mini­ster Sta­nu ds. Euro­py, Micha­el Roth. W imie­niu gru­py EPP, jej prze­wod­ni­czą­cy Alek­san­der Pociej, wyra­ził uzna­nie dla pra­cy kanc­lerz Mer­kel na rzecz inte­gra­cji i spój­no­ści euro­pej­skiej, szcze­gól­nie tak trud­nej w dobie dzi­siej­szych kry­zy­sów. Następ­nie poru­szył temat sto­sun­ków Euro­py z Fede­ra­cją Rosyj­ską i nasta­wie­nia Nie­miec, któ­re wie­lu wyda­je się nie­jed­no­znacz­ne. Pod­czas gdy rela­cje w związ­ku z afe­rą Nawal­ne­go i star­cia­mi na wscho­dzie Ukra­iny są obec­nie bar­dzo napię­te, Niem­cy nadal anga­żu­ją się w budo­wę gazo­cią­gu Nord Stre­am 2 przez Morze Bał­tyc­kie, co budzi wie­le obaw u sojusz­ni­ków na wscho­dzie. Stąd pyta­nie (któ­re zada­je sobie wie­lu człon­ków Rady Euro­py z róż­nych kra­jów) do kanc­lerz Mer­kel o potrze­bę wypra­co­wa­nia wspól­ne­go, jed­no­li­te­go sta­no­wi­ska wobec Fede­ra­cji Rosyjskiej.
Gościem minio­nej sesji był rów­nież Prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go David Sas­so­li, któ­ry w swo­im prze­mó­wie­niu przy­po­mniał histo­rię powsta­wa­nia zjed­no­czo­nej Euro­py, budo­wa­nej i wzmac­nia­nej przez kry­zy­sy, któ­rych ta doświad­cza­ła na prze­strze­ni lat – nawią­zu­jąc tym do obec­nej sytu­acji zwią­za­nej z pan­de­mią. Po raz kolej­ny cięż­kie doświad­cze­nia przy­po­mi­na­ją nam, Euro­pej­czy­kom, jak bar­dzo jeste­śmy od sie­bie współ­za­leż­ni i tyl­ko soli­dar­ność oraz współ­pra­ca mię­dzy pań­stwa­mi (nie tyl­ko sta­re­go kon­ty­nen­tu) może budo­wać lep­sze jutro.

W Zgro­ma­dze­niu prze­ma­wia­ła tak­że nie­daw­no wybra­na pre­zy­dent Moł­da­wii – Maia San­du oraz Sekre­tarz Gene­ral­na Mari­ja Pejči­no­vić Burić. Komi­sarz ds. Praw Czło­wie­ka Dun­ja Mija­to­vić przed­sta­wi­ła raport za 2020 rok.
Spra­wa Alek­sie­ja Nawal­ne­go, jego aresz­to­wa­nie, warun­ki w jakich jest prze­trzy­my­wa­ny i sygna­ły doty­czą­ce pogar­sza­ją­ce­go się jego sta­nu zdro­wia oraz łama­nie praw czło­wie­ka i potrze­ba reform na Bia­ło­ru­si były jed­ny­mi z klu­czo­wych debat tej sesji.
Przed­sta­wio­no raport na temat funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji demo­kra­tycz­nych w Tur­cji, któ­ry jest co naj­mniej alar­mu­ją­cy. Nie­mal jed­na trze­cia par­la­men­ta­rzy­stów jest obję­ta postę­po­wa­niem sądo­wym, któ­re w kon­se­kwen­cji mogą dopro­wa­dzić do uchy­le­nia immu­ni­te­tów i poważ­nych zmian w struk­tu­rze turec­kiej opo­zy­cji. Raport zawie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce coraz więk­szych pro­ble­mów zwią­za­nych z wol­no­ścią sło­wa i swo­bod­nej wypo­wie­dzi, jakie doty­ka­ją pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji bro­nią­cych praw czło­wie­ka, dzien­ni­ka­rzy czy nawet ‘zwy­kłych oby­wa­te­li’. Jest to bez wąt­pie­nia nie­po­ko­ją­cy sygnał dla Europy.
Poru­szo­no tak­że kwe­stię tak zwa­nych pasz­por­tów covi­do­wych i powią­za­nych z nimi impli­ka­cji prawnych.
Ska­la spraw uję­tych w agen­dzie wio­sen­nej sesji, a tak­że licz­ba odby­tych spo­tkań, debat i komi­sji jed­no­znacz­nie wska­zu­je, iż Rada Euro­py cały czas pra­cu­je inten­syw­nie mimo pan­de­mii, wciąż zmie­nia­ją­cych się obostrzeń i zwią­za­nych z tym trud­no­ści. Kolej­na sesja w czerwcu.