Wiosenna sesja ZPRE

On kwiecień 23, 2021 by Redaktor

W dniach 19 – 22 kwiet­nia odbyła się wio­senna sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego Rady Europy. Prze­dłu­ża­jąca się sytu­acja epi­de­mio­lo­giczna po raz kolejny wymu­siła zor­ga­ni­zo­wa­nie obrad w for­mie hybry­do­wej. W Stras­bo­urgu, prze­strze­ga­jąc ści­słego reżimu sani­tar­nego, zebrało się część depu­to­wa­nych, zaś pozo­stali uczest­ni­czyli w sesji w spo­sób zdalny. Spo­sób przy­go­to­wa­nia oraz sprawny prze­bieg samych obrad, czę­ściowo sta­cjo­nar­nych, a czę­ściowo online – uzmy­sła­wia, że coraz lepiej odnaj­du­jemy się i funk­cjo­nu­jemy w obec­nej rze­czy­wi­sto­ści. Mimo to, każdy ma nadzieję że dzięki szcze­pion­kom wkrótce upo­ramy się z pan­de­mią w Euro­pie i już w czerwcu ZPRE odbę­dzie się w tra­dy­cyj­nej for­mie.
Pod­czas nie­mal tygo­dnio­wego posie­dze­nia poru­szono wiele istot­nych tema­tów i prze­pro­wa­dzono sze­reg waż­nych oraz pil­nych debat. Z oka­zji nie­miec­kiej pre­zy­den­cji w Radzie Europy w posie­dze­niu wzięła udział kanc­lerz Angela Mer­kel oraz Mini­ster Stanu ds. Europy, Michael Roth. W imie­niu grupy EPP, jej prze­wod­ni­czący Alek­san­der Pociej, wyra­ził uzna­nie dla pracy kanc­lerz Mer­kel na rzecz inte­gra­cji i spój­no­ści euro­pej­skiej, szcze­gól­nie tak trud­nej w dobie dzi­siej­szych kry­zy­sów. Następ­nie poru­szył temat sto­sun­ków Europy z Fede­ra­cją Rosyj­ską i nasta­wie­nia Nie­miec, które wielu wydaje się nie­jed­no­znaczne. Pod­czas gdy rela­cje w związku z aferą Nawal­nego i star­ciami na wscho­dzie Ukra­iny są obec­nie bar­dzo napięte, Niemcy nadal anga­żują się w budowę gazo­ciągu Nord Stream 2 przez Morze Bał­tyc­kie, co budzi wiele obaw u sojusz­ni­ków na wscho­dzie. Stąd pyta­nie (które zadaje sobie wielu człon­ków Rady Europy z róż­nych kra­jów) do kanc­lerz Mer­kel o potrzebę wypra­co­wa­nia wspól­nego, jed­no­li­tego sta­no­wi­ska wobec Fede­ra­cji Rosyj­skiej.
Gościem minio­nej sesji był rów­nież Prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego David Sas­soli, który w swoim prze­mó­wie­niu przy­po­mniał histo­rię powsta­wa­nia zjed­no­czo­nej Europy, budo­wa­nej i wzmac­nia­nej przez kry­zysy, któ­rych ta doświad­czała na prze­strzeni lat – nawią­zu­jąc tym do obec­nej sytu­acji zwią­za­nej z pan­de­mią. Po raz kolejny cięż­kie doświad­cze­nia przy­po­mi­nają nam, Euro­pej­czy­kom, jak bar­dzo jeste­śmy od sie­bie współ­za­leżni i tylko soli­dar­ność oraz współ­praca mię­dzy pań­stwami (nie tylko sta­rego kon­ty­nentu) może budo­wać lep­sze jutro.

W Zgro­ma­dze­niu prze­ma­wiała także nie­dawno wybrana pre­zy­dent Moł­da­wii – Maia Sandu oraz Sekre­tarz Gene­ralna Marija Pejči­no­vić Burić. Komi­sarz ds. Praw Czło­wieka Dunja Mija­to­vić przed­sta­wiła raport za 2020 rok.
Sprawa Alek­sieja Nawal­nego, jego aresz­to­wa­nie, warunki w jakich jest prze­trzy­my­wany i sygnały doty­czące pogar­sza­ją­cego się jego stanu zdro­wia oraz łama­nie praw czło­wieka i potrzeba reform na Bia­ło­rusi były jed­nymi z klu­czo­wych debat tej sesji.
Przed­sta­wiono raport na temat funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji demo­kra­tycz­nych w Tur­cji, który jest co naj­mniej alar­mu­jący. Nie­mal jedna trze­cia par­la­men­ta­rzy­stów jest objęta postę­po­wa­niem sądo­wym, które w kon­se­kwen­cji mogą dopro­wa­dzić do uchy­le­nia immu­ni­te­tów i poważ­nych zmian w struk­tu­rze turec­kiej opo­zy­cji. Raport zawiera infor­ma­cje doty­czące coraz więk­szych pro­ble­mów zwią­za­nych z wol­no­ścią słowa i swo­bod­nej wypo­wie­dzi, jakie doty­kają pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji bro­nią­cych praw czło­wieka, dzien­ni­ka­rzy czy nawet ‘zwy­kłych oby­wa­teli’. Jest to bez wąt­pie­nia nie­po­ko­jący sygnał dla Europy.
Poru­szono także kwe­stię tak zwa­nych pasz­por­tów covi­do­wych i powią­za­nych z nimi impli­ka­cji praw­nych.
Skala spraw uję­tych w agen­dzie wio­sen­nej sesji, a także liczba odby­tych spo­tkań, debat i komi­sji jed­no­znacz­nie wska­zuje, iż Rada Europy cały czas pra­cuje inten­syw­nie mimo pan­de­mii, wciąż zmie­nia­ją­cych się obostrzeń i zwią­za­nych z tym trud­no­ści. Kolejna sesja w czerwcu.