Słabnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej

On listopad 10, 2020 by Redaktor

Nasze rela­cje z Radą Europy-kluczową insty­tu­cją dzia­ła­jącą w zakre­sie obrony praw czło­wieka, pra­wo­rząd­no­ści i demo­kra­cji, jesz­cze nigdy nie były tak złe. Mając na uwa­dze dobro naszych oby­wa­teli i pozy­cję Pol­ski na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, zwró­ci­łem się w spe­cjal­nym piśmie do Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych Zbi­gniewa Rau.
Treść pisma do Mini­stra Spraw Zagranicznych