Słabnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej

On 10 listopada, 2020 by Redaktor M

Nasze rela­cje z Radą Euro­py-klu­czo­wą insty­tu­cją dzia­ła­ją­cą w zakre­sie obro­ny praw czło­wie­ka, pra­wo­rząd­no­ści i demo­kra­cji, jesz­cze nigdy nie były tak złe. Mając na uwa­dze dobro naszych oby­wa­te­li i pozy­cję Pol­ski na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, zwró­ci­łem się w spe­cjal­nym piśmie do Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych Zbi­gnie­wa Rau.
Treść pisma do Mini­stra Spraw Zagranicznych