Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

II Sesja Plenarna Rady Europy w Strasburgu

W dniach 18–22 kwiet­nia 2016 roku odbyła się II. Sesja Ple­narna Zgro­ma­dze­nia...

19th Kwi

Legia Honorowa dla Senatora Pocieja

Amba­sa­dor Fran­cji w Pol­sce Pierre Buh­ler zor­ga­ni­zo­wał 18 wrze­śnia 2015 r. w...

19th Wrz

Delegacja Senackiej Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej

W dniach 9–11 lipca 2013r. odbyła się wizyta człon­ków dele­ga­cji Grupy Przy­jaźni...

15th Lip

Ustawa reprywatyzacyjna — blokujemy przejęcia szkół i przedszkoli

Chcąc upo­rząd­ko­wać sprawy zwią­zane ze skut­kami tzw. dekretu Bie­ruta w War­sza­wie sena­tor...

08th Cze

Ustawa krajobrazowa podpisana :)

W dniu 15 maja 2015 roku Pre­zy­dent Bro­ni­sław Komo­row­ski pod­pi­sał tzw. „ustawę...

15th Maj

Odsłonięcie tablicy Ireny Sendlerowej

Uro­czy­ste odsło­nię­cie tablicy odbyło się na war­szaw­skiej Woli. To tutaj, w domu...

08th Maj

Welconomy 2015

W dniach 2–3 marca sena­tor wziął udział w XXII edy­cji Forum Gospo­dar­czego...

23rd Mar

Zamach terrorystyczny we Francji — list do Ambasadora

Na początku stycz­nia Fran­cję dotknęła ogromna tra­ge­dia. W wyniku dzia­łań islam­skich ter­ro­ry­stów...

03rd Lut

Maszt Wolności w Warszawie

W dniu 10 listo­pada 2014 roku, w przed­dzień 96. rocz­nicy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści...

10th Lis

Poprawka Pocieja — Senat za 600 milionami dla Warszawy

Roz­mowa z sena­to­rem Alek­san­drem Pocie­jem, współ­ini­cja­to­rem z sena­to­rem Mar­kiem Borow­skim pro­jektu ustawy...

04th Paź
Pages:«1234»