Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

Wystąpienie na kongresie EPL w Zagrzebiu

Wystą­pie­nie na kon­gre­sie EPL w Zagrzebiu

22nd lis

Kongres EPL w Zagrzebiu

20–21 listo­pa­da w Zagrze­biu miał miej­sce kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem...

21st lis

Inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji

W dniach 12–13 listo­pa­da odby­ło się inau­gu­ra­cyj­ne posie­dze­nie Sena­tu X kaden­cji. Zosta­ły...

14th lis

Zaświadczenie o wyborze na senatora

25 paź­dzier­ni­ka, wraz z inny­mi nowo wybra­ny­mi sena­to­ra­mi ode­bra­łem z rąk Prze­wod­ni­czą­ce­go...

30th paź

Wystąpienie z okazji 70-lecia Rady Europy

Wystą­pie­nie z oka­zji 70-lecia Rady Europy.

04th paź

Musimy stworzyć jednolite standardy dla instytucji RPO

Moje wystą­pie­nie na Radzie Euro­py w ramach deba­ty na temat potrze­by stwo­rze­nia...

04th paź

70-lecie Rady Europy

Spo­tka­nie z pre­zy­den­tem Fran­cji Emma­nu­elem Macro­nem z oka­zji 70-lecia Rady Euro­py. Po...

02nd paź

Koncert Poznańskich Słowików w Warszawie

22 wrze­śnia w Okęc­kiej Sali Wido­wi­sko­wej z oka­zji 80. rocz­ni­cy roz­po­czę­cia II...

23rd wrz

Orzeł Biały — nasza duma” — termin odbioru prac

W związ­ku z licz­ny­mi zapy­ta­nia­mi posta­no­wi­łem przy­spie­szyć poda­ny w regu­la­mi­nie kon­kur­su “Orzeł...

22nd maj

Chcą zamknąć usta Warszawie

Woje­wo­da Mazo­wiec­ki, czło­nek Pra­wo i Spra­wie­dli­wość, unie­waż­nił uchwa­lę o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum w...

13th mar
Pages:«12345»