Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

Donald Tusk wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej

Donald Tusk został wybrany na kolejną, drugą, 2,5-roczną kaden­cję prze­wod­ni­czą­cego Rady Euro­pej­skiej....

09th marzec

PIS militaryzuje Parlament

Przy­go­to­wa­nia wła­dzy do roz­mów z oby­wa­te­lami i opo­zy­cją. Nigdy od prze­łomu roku...

19th grudzień

Wybory na Białorusi

Na początku wrze­śnia w ramach Zgro­ma­dze­nia Ogól­nego Rady Europy Sena­tor był obser­wa­to­rem...

10th wrz.

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Try­bu­nale Kon­sty­tu­cyj­nym cie­kawy wykład Adama Zamoy­skiego na temat postrze­ga­nia sytu­acji Pol­ski...

03rd Maj

II Sesja Plenarna Rady Europy w Strasburgu

W dniach 18–22 kwiet­nia 2016 roku odbyła się II. Sesja Ple­narna Zgro­ma­dze­nia...

19th kwiecień

Legia Honorowa dla Senatora Pocieja

Amba­sa­dor Fran­cji w Pol­sce Pierre Buh­ler zor­ga­ni­zo­wał 18 wrze­śnia 2015 r. w...

19th wrz.

Delegacja Senackiej Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej

W dniach 9–11 lipca 2013r. odbyła się wizyta człon­ków dele­ga­cji Grupy Przy­jaźni...

15th lipiec

Ustawa reprywatyzacyjna — blokujemy przejęcia szkół i przedszkoli

Chcąc upo­rząd­ko­wać sprawy zwią­zane ze skut­kami tzw. dekretu Bie­ruta w War­sza­wie sena­tor...

08th czerwiec

Ustawa krajobrazowa podpisana :)

W dniu 15 maja 2015 roku Pre­zy­dent Bro­ni­sław Komo­row­ski pod­pi­sał tzw. „ustawę...

15th Maj

Odsłonięcie tablicy Ireny Sendlerowej

Uro­czy­ste odsło­nię­cie tablicy odbyło się na war­szaw­skiej Woli. To tutaj, w domu...

08th Maj
Pages:«1234»