Chcą zamknąć usta Warszawie

On marzec 13, 2017 by Redaktor

Woje­woda Mazo­wiecki, czło­nek Prawo i Spra­wie­dli­wość, unie­waż­nił uchwalę o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum w spra­wie połą­cze­nia War­szawy z 32 oko­licz­nymi gmi­nami w metro­po­li­talną jed­nostkę samo­rządu tery­to­rial­nego. Dla­czego PiS bar­dzo nie chce zapy­tać War­sza­wia­ków, co sądzą o usta­wie war­szaw­skiej? Bo wszy­scy w War­sza­wie wie­dzą, że ta ustawa to bubel legi­sla­cyjny i kom­pletny absurd. Na tej usta­wie wszy­scy tracą! ALE TO SIĘ WAM NIE UDA! Będziemy wal­czyć o moż­li­wość wypo­wie­dze­nia się przez miesz­kań­ców naszego Mia­sta. NIE DACIE RADY WARSZAWIE!