Chcą zamknąć usta Warszawie

On 13 marca, 2017 by Redaktor M

Woje­wo­da Mazo­wiec­ki, czło­nek Pra­wo i Spra­wie­dli­wość, unie­waż­nił uchwa­lę o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum w spra­wie połą­cze­nia War­sza­wy z 32 oko­licz­ny­mi gmi­na­mi w metro­po­li­tal­ną jed­nost­kę samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Dla­cze­go PiS bar­dzo nie chce zapy­tać War­sza­wia­ków, co sądzą o usta­wie war­szaw­skiej? Bo wszy­scy w War­sza­wie wie­dzą, że ta usta­wa to bubel legi­sla­cyj­ny i kom­plet­ny absurd. Na tej usta­wie wszy­scy tra­cą! ALE TO SIĘ WAM NIE UDA! Będzie­my wal­czyć o moż­li­wość wypo­wie­dze­nia się przez miesz­kań­ców nasze­go Mia­sta. NIE DACIE RADY WARSZAWIE!