Koncert Poznańskich Słowików w Warszawie

On wrzesień 23, 2019 by Redaktor

22 wrze­śnia w Okęc­kiej Sali Wido­wi­sko­wej z oka­zji 80. rocz­nicy roz­po­czę­cia II Wojny Świa­to­wej oraz 75. rocz­nicy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skiego odbył się kon­cert Poznań­skich Sło­wi­ków, czyli Chóru Męskiego i Chło­pię­cego Fil­har­mo­nii Poznań­skiej, pod dyrek­cją Macieja Wielocha.

Był to szcze­gólny kon­cert — bo dedy­ko­wany Powstań­com War­szaw­skim i obroń­com naszej Ojczy­zny, któ­rzy jako goście hono­rowi zasie­dli wśród widowni. Chór wyko­nał pol­skie pie­śni roman­tyczne i pio­senki woj­skowe, two­rząc nie­zwy­kle wzru­sza­jącą atmosferę.

Warto dodać, że Poznań­skie Sło­wiki obcho­dzą w tym roku osiem­dzie­siątą rocz­nicę ist­nie­nia — powstały tuż po wybu­chu II wojny świa­to­wej w 1939 r. jako nie­wielka grupa arty­stów, zmu­szona odby­wać kon­spi­ra­cyjne próby.