Koncert Poznańskich Słowików w Warszawie

On 23 września, 2019 by Redaktor M

22 wrze­śnia w Okęc­kiej Sali Wido­wi­sko­wej z oka­zji 80. rocz­ni­cy roz­po­czę­cia II Woj­ny Świa­to­wej oraz 75. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go odbył się kon­cert Poznań­skich Sło­wi­ków, czy­li Chó­ru Męskie­go i Chło­pię­ce­go Fil­har­mo­nii Poznań­skiej, pod dyrek­cją Macie­ja Wielocha.

Był to szcze­gól­ny kon­cert — bo dedy­ko­wa­ny Powstań­com War­szaw­skim i obroń­com naszej Ojczy­zny, któ­rzy jako goście hono­ro­wi zasie­dli wśród widow­ni. Chór wyko­nał pol­skie pie­śni roman­tycz­ne i pio­sen­ki woj­sko­we, two­rząc nie­zwy­kle wzru­sza­ją­cą atmosferę.

War­to dodać, że Poznań­skie Sło­wi­ki obcho­dzą w tym roku osiem­dzie­sią­tą rocz­ni­cę ist­nie­nia — powsta­ły tuż po wybu­chu II woj­ny świa­to­wej w 1939 r. jako nie­wiel­ka gru­pa arty­stów, zmu­szo­na odby­wać kon­spi­ra­cyj­ne próby.