Moja Warszawa

Od urodzenia mieszkam w Warszawie, chce by nasze miasto było przyjazne, multikulturowe, otwarte i pełne możliwości realizacji indywidualnych aspiracji.

Cele polityczne

Wszedłem w świat polityki z jednym postanowieniem, będę poprawiał prawo ponieważ znam jego słabości i wiem co trzeba naprawić

Praca w Senacie

Możliwość współpracy z tyloma znakomitymi ludźmi, którzy codziennie pracują nad polskim prawem jest zaszczytnym obowiązkiem i możliwością realizacji nowych pomysłów dla kraju.

Projekty społeczne

Od wielu lat zajmuję się ważnymi dla naszej społeczności tematami, działając pro publico bono wspieram różne środowiska i projekty mające na celu poprawienie jakości naszego życia

Welconomy 2015

W dniach 2–3 mar­ca sena­tor wziął udział w XXII edy­cji Forum Gospo­dar­cze­go...

23rd mar

Zamach terrorystyczny we Francji — list do Ambasadora

Na począt­ku stycz­nia Fran­cję dotknę­ła ogrom­na tra­ge­dia. W wyni­ku dzia­łań islam­skich ter­ro­ry­stów...

03rd lut

Maszt Wolności w Warszawie

W dniu 10 listo­pa­da 2014 roku, w przed­dzień 96. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści...

10th lis

Poprawka Pocieja — Senat za 600 milionami dla Warszawy

Roz­mo­wa z sena­to­rem Alek­san­drem Pocie­jem, współ­ini­cja­to­rem z sena­to­rem Mar­kiem Borow­skim pro­jek­tu usta­wy...

04th paź

Nasze pierwsze 10 lat w UE

Już 1 maja obcho­dzić będzie­my 10. rocz­ni­cę przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej....

01st maj

Nasza drużyna PO do PE 2014

Podczas piątkowej konferencji Platformy Obywatelskiej RP Mazowsze zaprezentowani zostali kandydaci do Parlamentu...

11th kwi

Ośrodek “Solec” — Interwencja

W ogło­szo­nym nie­daw­no pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla rejo­nu Powi­śla zosta­ły zawar­te wyjąt­ko­wo...

04th kwi
Pages:«12345