Ośrodek “Solec” — Interwencja

On kwiecień 4, 2013 by Redaktor

W ogło­szo­nym nie­dawno pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego dla rejonu Powi­śla zostały zawarte wyjąt­kowo nie­ko­rzystne pro­po­zy­cje roz­wią­zań dla tego miej­sca. Obec­nie ośro­dek “Solec” to bez wąt­pie­nia jedno z ulu­bio­nych miejsc do upra­wia­nia sportu i wypo­czynku rodzin­nego war­sza­wia­ków. Usta­no­wie­nie drogi wewnętrz­nej dzie­lą­cej ten teren na dwie czę­ści oraz wlotu komu­ni­ka­cji koło­wej sprawi, iż na teren ośrodka będą miały wstęp osoby postronne – nie­ko­niecz­nie zain­te­re­so­wane spor­tem i rekre­acją. Spo­kój i bez­pie­czeń­stwo — to uni­kalne cechy, które przy­cią­gały do tej pory do ośrodka — a któ­rych zabrak­nie po wpro­wa­dze­niu zawar­tych w ogło­szo­nym pla­nie zmian.

Myślę, że nie tylko miesz­kańcy Powi­śla zgo­dzą się ze mną w tej kwe­stii.
Kolejne inter­wen­cje wysła­łem do Zastępcy Pre­zy­denta m.st. War­szawy Jaro­sława Dąbrow­skiego, Bur­mi­strza Śród­mie­ścia Woj­cie­cha Bar­tel­skiego oraz do Prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji Ładu Prze­strzen­nego m.st. War­szawy Michała Czay­kow­skiego oraz do Dyrek­tora Biura Sportu i Rekre­acji m.st. War­szawy Janu­sza Samela.

Solec_do_Pani_Przewodniczacej_E.Malinowskiej-Grupinskiej

*Jedna z pię­ciu inter­wen­cji, jaką napi­sa­łem w spra­wie Ośrodka Spor­to­wego “Solec”.