Ośrodek “Solec” — Interwencja

On 4 kwietnia, 2013 by Redaktor M

W ogło­szo­nym nie­daw­no pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla rejo­nu Powi­śla zosta­ły zawar­te wyjąt­ko­wo nie­ko­rzyst­ne pro­po­zy­cje roz­wią­zań dla tego miej­sca. Obec­nie ośro­dek “Solec” to bez wąt­pie­nia jed­no z ulu­bio­nych miejsc do upra­wia­nia spor­tu i wypo­czyn­ku rodzin­ne­go war­sza­wia­ków. Usta­no­wie­nie dro­gi wewnętrz­nej dzie­lą­cej ten teren na dwie czę­ści oraz wlo­tu komu­ni­ka­cji koło­wej spra­wi, iż na teren ośrod­ka będą mia­ły wstęp oso­by postron­ne – nie­ko­niecz­nie zain­te­re­so­wa­ne spor­tem i rekre­acją. Spo­kój i bez­pie­czeń­stwo — to uni­kal­ne cechy, któ­re przy­cią­ga­ły do tej pory do ośrod­ka — a któ­rych zabrak­nie po wpro­wa­dze­niu zawar­tych w ogło­szo­nym pla­nie zmian.

Myślę, że nie tyl­ko miesz­kań­cy Powi­śla zgo­dzą się ze mną w tej kwestii.
Kolej­ne inter­wen­cje wysła­łem do Zastęp­cy Pre­zy­den­ta m.st. War­sza­wy Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go, Bur­mi­strza Śród­mie­ścia Woj­cie­cha Bar­tel­skie­go oraz do Prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Ładu Prze­strzen­ne­go m.st. War­sza­wy Micha­ła Czay­kow­skie­go oraz do Dyrek­to­ra Biu­ra Spor­tu i Rekre­acji m.st. War­sza­wy Janu­sza Samela.

Solec_do_Pani_Przewodniczacej_E.Malinowskiej-Grupinskiej

*Jed­na z pię­ciu inter­wen­cji, jaką napi­sa­łem w spra­wie Ośrod­ka Spor­to­we­go “Solec”.