78 posiedzenie “Komisji Weneckiej”

On 22 października, 2023 by Redaktor O

Za mną 78 posie­dze­nie “Komi­sji Wenec­kiej”, a dokład­niej, Euro­pej­skiej Komi­sji na rzecz Demo­kra­cji przez Prawo. 

W trak­cie tego posie­dze­nia zaję­li­śmy się opi­nią “Komi­sji Wenec­kiej” oraz ODIHR w spra­wie Arme­nii. Wraz z ODIHR wyda­li­śmy tak­że wspól­ną opi­nię w spra­wie zmian w Kodek­sie wybor­czym Repu­bli­ki Moł­da­wii oraz w spra­wie pro­jek­tu usta­wy o zmia­nie usta­wy poszcze­gól­nych aktów praw­nych Ukra­iny, ogra­ni­cza­ją­cych udział we wła­dzy pań­stwo­wej osób powią­za­nych z ugru­po­wa­nia­mi poli­tycz­ny­mi, któ­rych dzia­łal­ność jest praw­nie zabro­nio­na. Doko­na­li­śmy rów­nież wybo­ru Pre­zy­den­ta i Wiceprezydentów.